Rekord for familie mot barnevernet

Bilde: Illustrasjonsbilde, Advokatfirmaet Sylte

Rekord for familie mot barnevernet

Barnevernet traff akuttvedtak, fikk ilagt besøksforbud og tok barna fra familien - og ville deretter ha barna varig i fosterhjem. I løpet av 16 dager vant familien hele tre rettssaker, hvor det offentlige var deres motpart. Den siste avgjørelse kom i dag. Nå er det punktum for videre saksgang.

Publisert: 9. juni 2017

Hele tre rettssaker ble avholdt av det offentlige barnevern mot familien, for å få splittet den - og alle tre ble avviklet i løpet av ca. to uker. En belastning som antakeligvis svært få kan forstå tenker jeg. Så vant heldigvis familien samtlige av dem. Den siste avgjørelsen ble mottatt i dag. 

Først plasserte barnevernet familiens barn i offentlig beredskapshjem. Deretter fikk de politiet til å utferdige besøksforbud. Barnevernet tapte begge sakene, men ville ha revansje på en tredje sak hvor de ville ha plassering av barna i varige offentlige fosterhjem.

De to første sakene var ved Hedmarken tingrett. Først besøksforbudet den 4. mai (17-050084W1-HEDM) og så overprøving av akuttvedtak dagen etter, den 5. mai (17-05635ENE-HEDM). Den siste var ved Fylkesnemnda i Hedmark og Oppland fra den18. mai og varte i 4 nemndsdager (omsorgsovertakelse § 4-12). Samlet utgjør det en periode på ca. 14 dager hvor alle rettsforhandlingene ble avviklet. Det var avgjørelsen fra Fylkesnemnda i den varige omsorgssaken som ble mottatt i dag (FOH-2017/0O 1278).

Alle tre rettssakene ble avviklet ved selve oppmøtet i rett og nemnd i forrige måned over en periode på bare 16 dager. Jeg vil anta at det kan være norgesrekord i prosess for en familie i vårt rettssystem. Det gjør det ikke mindre oppsiktsvekkende at barnevernet tapte alle sakene og endatil på alle punkter.

Barna fikk flytte hjem igjen etter sak nr. 2. Dette skjedde rett før 17. mai. Som følge av den siste saken, har imidlertid familien levd i usikkerhet helt frem til avgjørelsen som kom nå.

Sak nr. 1

Den første saken gjaldt besøksforbudet og her var det politiet som var formell motpart. Saken ble avviklet over en dag i retten.

Politiet argumenterte for forbudet ut fra barnevernets ønsker og anførsler. Hedmarken tingrett var ikke enig, og skrev i dommen:

"Retten kan ikke se at det er noe som tilsier at far aktivt vil oppsøke barna med sikte på å begå straffbare handlinger".

Sak nr. 2:

Den andre saken gjaldt overprøving av akuttvedtaket, dsv. den midlertidige plasseringen av barna i beredskapshjem. Også denne saken ble avviklet over en dag i retten.

I denne saken møtte barnevernet selv som part. Retten bestod av både fagdommer, fagkyndig meddommer og alminnelig medlem.

Barnevernet fikk ikke medhold i sitt krav om plassering av barna midlertid utenfor hjemmet og påla barnevernet å flytte dem straks hjem igjen til begge foreldrene. Dette skjedde rett før 17-mai. Hedmarken tingrett uttalte:

"De beskrevne forholdene tilsier behov for hjelpetiltak, men innebærer etter rettens vurdering ingen omsorgssituasjon som medfører at det er fare for at barna blir vesentlig skadelidende ved å komme hjem til foreldrene.

Å bli akutt plassert utenfor hjemmet, med det relasjonsbrudd det representerer med nære omsorgspersoner, representerer et svært alvorlig inngrep og kan påføre barn skader. Risikoen for skader er større jo mindre barnet er og jo mindre barnet klarer å forstå av situasjonen.

Retten stiller spørsmål ved nødvendigheten av å akuttplassere X utenfor hjemmet all den tid foreldrene var villige til å akseptere at Y flyttet ut og holdt seg borte inntil barnevernet hadde foretatt nødvendige undersøkelser. X er bare 4 år gammel og forstår svært lite av situasjonen.

Foreldrene har forklart at hun aldri har vært borte fra dem begge to tidligere. Etter akuttplasseringen gikk det over 2 uker før hun fikk treffe igjen moren sin, noe som må ha vært svært vanskelig for henne. Dette forsterkes ytterligere av at hun ble plassert alene i et annet beredskapshjem enn de to eldre søsknene."

Sak nr. 3

Den tredje og siste saken gjaldt omsorgsovertakelse etter barnevernloven § 4-12. Denne saken ble avviklet over 4 lange dager i Fylkesnemnda.

Barnevernet mente til tross for det retten hadde sagt i de forutgående sakene om at det ikke var noen fare for barna å bo hjemme, at det likevel var nødvendig at barna ble plassert i varige offentlige fosterhjem hvor de burde vokse opp i stedet for eget hjem.

Fylkesnemnda traff vedtak i saken i går ettermiddag og uttalte i avgjørelsen som ble mottatt i dag:

"Ettersom ingen av gunnvilkårene for omsorgsovertakelse i bamevernloven § 4-12 første ledd er oppfylt, tas kommunens begjæring om omsorgsovertakelse av barna ikke til følge.

Avgjørelsen er enstemmig".

Familien ble bistått av Anne Marstrander-Berg, Marthe Dyrnes Stabell og meg selv i alle de tre sakene. Vi gratulerer familien så mye med vel overstått, god innsats og for å holdt ut i alle de tøffe prosessene de har vært gjennom.Del denne siden: