Vår "prosedyre" i barnevernsak

Bilde: Illustrasjonsbilde, Gettyimages

Vår "prosedyre" i barnevernsak

Vi benytter disposisjon og faglig utdrag. Dokumentene benyttes fra første møte med klient, til sluttprosedyre blir avholdt i rett eller nemnd. Fra nå lar vi vårt grov-eksemplar for 4-12 sak som blir løpende ajourført, bli liggende åpent på nett.

Publisert: 24. juni 2017

Ikke på noe fagområde er det så stor utvikling som på barnevernområdet. Dette gjør det utfordrende å være advokat. Den som ikke er spesialisert på denne sakstypen og følger med i timen, risikerer å ikke gjøre sitt ytterste for at klient "vinner" sak.

Vi benytter som arbeidsinstruks skriftlig disposisjon med tilhørende paginert "faglige utdrag" i avslutningsprosedyren i de fleste omsorgssaker for nemnd og rett. Her legger vi ut på nett vårt ajourførte eksemplar (det vil bli løpende oppdater i henhold til det vi benytter internt).

Må sette av tilstrekkelig tid

Det er viktig at advokat sørger for at det settes av tilstrekkelig med tid til dette ved beramming av sak samt utarbeidelse av tidsplan. Verken dommer eller nemndsleder har anledning til å avkorte sluttprosedyren dersom slikt dokument legges frem.

Dersom slik stans likevel blir krevd av dommer, bør advokaten be dommeren strek i disposisjonen hvor stansen fant sted og legge ved rettsboken. Jeg vil anta at noe slikt vil innebære et åpenbart ankegrunnlag, jf. EMK art. 6. Selv har jeg aldri opplevd det i 4-12 sak.

Det er automatisk krav på ny behandling i tingretten om nemnda begår tilsvarende saksbehandlingsfeil i strid med EMK artikkel 6. Det er derfor større fare for at nemnda ikke godtar det advokaten anser som nødvendig tidsbruk. Advokat som måtte oppleve slikt, bør imidlertid inngi klage til Sentralenheten som bør føre oversikt.

Det kan også kreves at retten tar stilling til saksbehandlingsfeilen som eget punkt i ankesak, i tillegg til selve "hovedsaken". Dette har en krav på etter EMK artikkel 13 for det tilfellet at vedtak blir negativt og effektuert med henting av barn eller barn allerede er akuttplassert, og tingretten kommer til motsatt resultat. Det anbefales imidlertid at dette spørsmålet ikke medtas i hovedsaken ved anken, men heller fremmes som egen sak i etterkant hvor medhold gis av retten i hovedsak.

Viktig med løpende dokumentoppdatering

Disposisjon og faglig utdrag skal til enhver tid være som oppdatert i forhold til utviklingen.

Vi er takknemlig for innspill fra de som måtte ha det.

Fra første møte med klient

Vi benytter disposisjonen fra oppstart av sak til sluttprosedyren i rett eller nemnd blir avholdt, og jobber med det gjennom hele saken. Dette er derfor også en arbeids-"prosedyre" i ordets rette forstand.

Ved sluttprosedyren ser derfor dokumentet ganske annerledes ut enn ved oppstart, fordi alle saker er forskjellige og har sine spesielle forhold som må "bakes inn" under veis. Alt fra første møte med klient, til rettsbehandlingen hvor parter og vitner forklarer seg.

Faglig utdrag

"Faglig utdrag" er vårt tilleggsdokument, som benyttes sammen med disposisjon. Utdraget inneholder alle dokumenter vi henviser til i sluttprosedyren.

For enkelthets skyld gjengir vi dokumentene fra "faglig utdrag", eller til artikler vi har skrevet om temaet og hvor nærmere henvisning angis til dokumentene, med hyperlink i disposisjonens tekst nedenfor.

Gis til retten eller nemnda

De to dokumentene, "disposisjon" og "faglig utdrag", gis til retten eller nemndas medlemmer ved oppstart av "sluttprosedyren".

I forkant av overgivelsen må advokaten ha selektert ut de relevante delene av faglig utdrag som skal leses opp, slik at det ikke oppstår unødig tidsbruk i nemnda eller retten. Dersom dette blir gjort, vil gjennomgangen av sluttprosedyren kunne avvikles på ca. 1 til 2 timer, avhengig av sakens kompleksitet.

Viktig å være oppmerksom på

VI gjør oppmerksom på at pkt. 3.2 og 3.3 vanligvis utgjør den største delen tidsmessig av sluttprosedyren. Det er også her det er behov for å gjøre mest "input" i forhold til grov-utkastet vi starter saken med (første møte med klient).


DISPOSISJON PROSEDYRE

1. INNLEDNING

 • 1.1 Sakens spørsmål
 • 1.2 Alle vurderinger skal gjøres ut fra «nå»-situasjonen
 • 1.3 Evt

2. VURDERINGENE FRA FAGFOLKENE

3. GRUNNVILKÅRET 4-12, 1. LEDD

 • 3.1 Ikke tilstrekkelig med omsorgssvikt «alvorlig»; ordlyden
 • 3.2 Det enkelte barns omsorgsbehov (konkret)
  • Evt. egen underdel her, med problematikk, psykologi, medisin m.m.
 • 3.3 Foreldres omsorgsevne (konkret)
  • Er foreldres fungering tilstrekkelig klarlagt?
  • Evt. egen underdel her, med problematikk, psykologi, medisin m.m.
 • 3.4 "Alvorlig" avvik mellom barnas behov og foreldres "tilbud"?
 • 3.5 Konklusjon

4. TILLEGGSVILKÅRET (subsidiært om 3 er oppfylt)

 • 4.1 Rettslig grunnlag: bvl. § 4-12, 2. ledd, Grl. 102 og EMK art. 8
 • 4.2 Er foreldres potensiale tilstrekkelig klarlagt?
 • 4.3 Har foreldre fått tilstrekkelig hjelp?
  • Aktuelle omsorgsendringstiltak, 4-4
  • Aktuelle avhjelpstiltak, 4-4
 • 4.4 Har vi et ganske enestående tilfelle?
 • 4.5 Ikke nok at er bedre i fosterhjem;
  • Evt. konkret vurdering aktuelt fosterhjem
 • 4.6 Være kreativ og forsøke alt: Explorer-regelen
 • 4.7 Konklusjon

5. BARNETS BESTE § 4-1 og Grl. § 104 (subs om 3 og 4 er oppfylt )

6. SAMVÆR (subsidiært)

 • 6.1 Rettslig grunnlag: Bvl. § 4-19 og EMK art. 8
 • 6.2 Det er begrensningene som skal begrunnes
 • 6.2 Skal fastsettes ut fra formålene:
 • 6.3 Alle saker skal vurderes konkret
 • 6.4 Vurdere individuelt for foreldre og barn
 • 6.5 Konklusjon

7. UTSATT IVERKSETTELSE fvl. § 42 (bare for nemnda)

 • 7.1 Det nevnte i pkt. 5.2 anvendt for konkret sak

8. PÅSTANDER/FORSLAG
Del denne siden: