Trygderettsadvokat

Trygderettsadvokat

Vi har advokater som har jobbet i Trygderetten og har over 20 års erfaring med trygdesaker. Kontakt oss du også, om du ønsker vår bistand i sak mot NAV. Vi nås på telefon 22 20 50 40.


Alle vedtak kan påklages, og du kan velge å benytte advokatbistand til dette.

Hos oss får du advokater som er spesialister på trygdesaker. Vi har ansatte som har arbeidet i Trygderetten og som har arbeidet med slike saker ii over 20 år!

Klagefristene varierer avhengig av hva slags nav-vedtak du ønsker å påklage. Klagefristen skal fremgå av trygdevedtaket. Det er viktig at du sender inn klage innen fristen, ellers mister du retten til å klage over fastsatt trygd. Vanligvis er klagefristen 6 uker fra du mottar orientering om vedtaket fra NAV. Det gjelder særlige klagefrister overfor Trygderetten og lagmannsretten.

Klagen over trygdeavgjørelsen behandles først av NAV klageinstans. Dersom du er misfornøyd med resultatet hos NAV, kan saken ankes videre til både Trygderetten og lagmannsretten.

En betydelig del av klagene som gjelder trygd som inngis til NAV omgjøres, enten av NAV selv eller Trygderetten.

Dersom klagen blir omgjort, plikter NAV å dekke kostnadene dine ved bruk av advokat trygdesaken.

Du kan også ha krav på fri rettshjelp i saker som gjelder klage over NAV vedtak/trygd. Dette gjelder både i forbindelse med behandlingen av saken overfor NAV-klageinstans og

Trygderetten/lagmannsretten. De fleste advokater kan gi orientering om mulighetene for fri rettshjelp. Dersom du kontakter oss kan vi raskt gi det svar på dette spørsmålet uten at dette koster deg noe.

Fri rettshjelp

I saker som gjelder klagesaker overfor NAV, kan det gis rettshjelp forutsatt at du har inntekt under den inntekts- og formuesgrense som er gjeldende til enhver tid.SISTE NYHETER FRA TRYGDERETT

Kan nekte å betale tilbake til NAV!

Nav kan ikke alltid kreve feilutbetalinger tilbakebetalt. De opplyser heller ikke alltid om mulighetene du har.

Du kan nekte å betale tilbake feilutbetalinger til NAV, og det er ikke alltid at NAV selv forteller deg om disse mulighetene. Her skal jeg kort gi en oversikt over reglene du kan påberope deg om du har mottatt et tilbakebetalingskrav.

Du finner hele artiklen her.