Bistandsadvokat

Bistandsadvokat

Vi har både kvinnelige og mannlige bistandsadvokater med lang erfaring. Kontakt oss på telefon 22 20 50 40 om du har vært utsatt for en alvorlig forbrytelse og ønsker bistand!


Som bistandsadvokat vil vi ivareta dine rettighetene som fornærmet i straffesak, og bistå deg i prosessen både overfor politiet og rettsystemet. Du velger selv om du vil ha kvinnelig eller mannlig advokat.

Bistandsdvokaten hos oss vil etter å ha påtatt seg oppdraget, sørge for at saken blir riktig og effektiv behandlet på alle trinn, og vil være en støtte for deg. Til slutt vil advokaten også sørge for at du får den erstatning og oppreisning som det er mulig å oppnå som kompensasjon for handlingen.

Ved følgende typer overgrep har fornærmede krav på offentlig betalt bistandsadvokat:

- seksuelle overgrep, herunder voldtekt, voldtektsforsøk, incest

- vold i nære relasjoner (familievoldssaker)

- vold utført av andre, forutsatt at fornærmede er blitt påført betydelig skade

- menneskehandel

- kjønnslemlestelse

- tvangsekteskap

- brudd på kontakt- og besøksforbud,

- til mindreårige etterlatte etter drap

Det kan også gis fri bistandsadvokat i andre saker, men vilkåret er da at sakens art og alvor, hensynet til de berørte eller andre særlige forhold tilsier at det er behov for dette. Kontakt oss kostnadfritt for å avklare om du har krav på bistandsadvokat.

Det er en forutsetning for rett til bistandsadvokat, at politiet har eller vil innlede etterforskning. Dette kan politiet gjøre etter at fornærmede har anmeldt forholdet. Anmeldelse er imidlertid ikke noe vilkår for etterforskning, ettersom politiet i slike saker plikter å igangsette etterforskning uavhengig av om fornærmede ønsker dette. Politiet kan imidlertid ikke starte etterforskning, uten å ha noe kunnskap om at noe straffbart har skjedd.

I alle saker om seksuelle overgrep, vold i nære relasjoner, menneskehandel, tvangsekteskap, brudd på kontakt- og besøksforbud og kjønnslemlestelse, har fornæmrede også krav på fri bistandsadvokat til å få vurdert og gitt råd om forholdet bør anmeldes.

Spesielle regler for bistandsadvokater

Våre advokater som alle er medlemmer av Advokatforeningen, følger de spesielle reglene som gjelder for bistandsadvokat-oppdrag.