Klaget barnevernsak til EMD i 2017 - nå kom avgjørelsen!

Advokat Katja Hakvaag, MNA

Klaget barnevernsak til EMD i 2017 - nå kom avgjørelsen!

Sendte klage til EMD i 2017. Nå, 6 år etterpå, falt avgjørelsen sammen med 9 andre tilsvarende saker mot Norge. Norge dømt i alle sakene.

Publisert: 12. september 2023

Den europeiske menneskerettsdomstolen (EMD) i Strasbourg har felt Norge i ni nye barnevernsaker. Det gir Norge rekord i overtredelser av menneskerettigheter på barnevernrettens område.

Vårt kontor ved advokat Katja Hakvaag bistod klagerne i den ene saken, som var den første tvangsadopsjonssaken i komplekset (K.F 39769/17  m.fl). Domstolen konstaterte 5 krenkelser av EMK og gav klager medhold og tilkjente 25.000 euro i oppreisning.

Klagen ble innsendt allerede i 2017, før storkammeravgjørelsene i 2020. Klientene har ventet i over 6 år på å få konstatert at tvangsadopsjonen av deres biologiske datter ikke var et nødvendig inngrep, og at terskelen for slike avgjørelser var lagt for lav.

Menneskerettighetsdomstolen påpeker at det må foretas mer kritiske vurderinger av de foreliggende omstendighetene opp mot hensynet til barnets beste, enn hva som har vært tilfelle i de pådømte tilfellene. Videre understrekes det at domstolene ikke har vektlagt midlertidighetsprinsippet i tilstrekkelig grad, når en slik endelig avgjørelse om tvangsadopsjon har blitt tatt.


Del denne siden: