Ulovlige forbud i norske havner!

Bilde: Privat

Ulovlige forbud i norske havner!

Slike lapper kan nok rives ned. EU`s "Public service" oppstiller krav til tilgjengelighet for alle brukere av havna på "like vilkår". Norske sentrale myndigheter er med.

Publisert: 8. juni 2017

Flere havner har klistret opp forbud mot bruk av vannscootere og andre har vedtatt forskrift med slikt forbud i medhold av havneloven § 14, 1. ledd. Dette antas å være ulovlig forskjellsbehandling. En havn er ikke et privat forretningsorgan. Akkurat det har rettssystemet avgjort før.

Det gjelder derfor et krav om saklighet i forvaltning av slik offentlig eiendom, uavhengig av hvem som forestår selve forvaltningen. Det spiller således ikke noen rolle at det er en privat forening som har fått ansvaret. Dette fremgår av forvaltningsloven § 1.

Med saklighetskravet oppstilles også et krav om forbud mot usaklig forskjellsbehandling. Dette er generelle ulovfestede prinsipper som er utvilsomme, og de gjelder både ved enkeltvedtak og utferdigelse av "forskrift" som slike klistermerker egentlig er.

Det kan tenkes at det kunne finnes saklige argumenter for å forby vannscootere, men ikke at bare vannscootere og ikke små speedbåter og lignende fartøy forbys samtidig. Kravet til "nødvendighet" kommer uansett i tillegg. Les nærmere om det her.

Europarlamentets transportkomités har for en tid siden laget forslag til felles forordning for all havnedrift i EU og for Norge da gjennom EFTA. Denne forordningen bestemmer i artikkel 8, at leverandører av havnetjenester skal yte "Public service". Her stilles det blant annet krav til tilgjengelig for alle brukere på "like vilkår". Les mer om forslaget til forordning her.

Norge har så vidt jeg kjenner til ikke svart enda, men har svarfrist til 26. juni i år (til Efta). Norge har imidlertid allerede kunngjort at en fra norsk side nettopp er positiv til en slik forordning som nevnt, og uten forbehold for eksempel for å kunne forskjellsbehandle vannscootere. Det er i den norske offentlige kunngjøringen uttalt at.

"Norske myndigheter er positive til at det foreslåtte regelverket har som formål å bidra til velfungerende og effektive havner og å legge til rette for investeringer i havnene. Mer effektive og lønnsomme havner vil kunne bidra til å styrke sjøtransporten, herunder nærskipsfarten".

Det er noe uklart om reglementet gjelder direkte også gjelder for småbåthavner, men prinsippet om likebehandling må uansett kunne anvendes analogisk når forordningen vedtas.

Instruksen Samferdselsdepartementet sendte ut i forgårs åpner for øvrig heller ikke for at et slikt forbud bare rettes mot vannscootere.

På dette grunnlag kan klistermerker av denne typen rettslig sett antakeligvis bare rives ned. Jeg må ta et lite forbehold, fordi jeg her uttaler meg generelt og ikke har vurdert den enkelte havn. Jeg har bare brukt en halv time som gratis "konsultasjon" etter en henvendelse nå i kveld.

Hvorvidt det er lurt å rive ned er en annen ting. Jeg anbefaler dialog med havnestyret og evt. klage til Fylkesmannen om ikke kommunens rådmann treffer riktig beslutning. Legg gjerne ved denne artikkelen.


-


-

Del denne siden: