Kulturmisforståelse medførte 8 måneder i fosterhjem

Bilde: Istock

Kulturmisforståelse medførte 8 måneder i fosterhjem

Denne uka konstateres det samme. Denne gang ble tvangsseparasjonen mellom barn og foreldre 8 måneder, men på akkurat samme grunnlag; nemlig at de barnevernansatte ikke forstår at mennesker fra andre verdensdeler kan ha en annen kultur enn den typisk norske.

Olav Sylte

Forfatter: Olav Sylte
Publisert: 28. mars 2019

For ikke så lenge siden skrev jeg om et barn som ved feil fra barnevern og fylkesnemnd, ble tvangsseparert i hele 9 måneder fra sine foreldre. Denne uka konstateres det samme. Separasjonen ble denne gang 8 måneder, men på akkurat samme grunnlag; nemlig at de barnevernansatte ikke forstår at mennesker fra andre verdensdeler kan ha en annen kultur enn den typisk norske. 

Det er Heggen og Frøland tingrett som har gitt foreldrene medhold. Fylkesnemnda i Østfolds vedtak av august i fjor, som medførte at barnet ble flyttet til beredskapshjem, ble nå opphevet som ugyldig. Barnevernets krav om utsatt iverksettelse av tilbakeføring av barnet, ble dessuten blankt avslått av retten i går (sak nr. 18-132801TVI-HEGG og 18-134961TVI-HEGG).

Dommen ble avsagt den 21. mars i år. Det fremgår bl.a.:

Retten er enig med kommunen i at det har vært forsøkt ulike hjelpetiltak i familien, men kan ikke se at disse har vært kultursensitive i sin tilnærming. Dette kan ha medført at foreldrenes beskrevne mangler og utfordringer med å nyttiggjøre seg tiltak også kan skyldes kulturelle forskjeller i levesett. Barneverntjenesten ser ikke ut til å ha vurdert hvilken type veiledning foreldre har vært i behov av opp mot de kulturelle forskjellene.

Det fremstår som en mangel for retten at det ikke er forsøkt å sette inn ny miljøarbeider i familien for eksempel med både norsk og x kulturbakgrunn, for å veilede foreldrene i foreldrerollen. Dette bemerkes særlig i lys av at barneverntjenesten mener den største mangelen i foreldrenes omsorgsevne er å omsette det de lærer av veiledningen ut i det praktiske liv. Tiltak med egnet miljøarbeider vil kunne bidra til slik konkret veiledning.

Retten støtter seg for øvrig til at både miljøarbeideren og PMTO veilederen vurderte at omsorgssituasjonen for barnet var god nok med hjelpetiltak inne.

Retten har kommet til at omsorgsovertakelse ikke er nødvendig i saken da omsorgssituasjonen for barnet vil kunne bli god nok med hjelpetiltak.

Retten har videre kommet til at omsorgsovertakelse heller ikke vil være til barnets beste. Retten har her sett hen til at barnets tilknytning ligger hos sine biologiske foreldre. Selv om barnet er glad i beredskapsforeldrene, er det for retten utvilsomt at barnets tilknytning er til dets biologiske foreldre. Den sakkyndige vurderer tilknytningen til foreldrene som «sterk».

Videre har retten sett hen til at barnet ikke vil kunne bli boende i beredskapshjemmet som det nå er knyttet til. Det er opplyst at det må flytte til et annet fosterhjem og antakeligvis må bytte skole.

Barnet vil da oppleve et nytt brudd som ikke er utviklingsfremmende. Retten mener det er relevant at barnet går på en skole det han trives svært godt. Der er det i gang med en positiv språklig og sosial utvikling med hjelpetiltak som synes å fungere.

Foreldrene ble bistått av advokatfirmaet Sylte og adv. T. A. Smith Hoen.

Det er ikke første gang det aktuelle barnevernkontor og derved lokal fylkesnemnd har fått totalslakt i retten for vedtak som er truffet. Vi har beskrevet senest for et drøyt halvår siden en annen sak. Den kan du lese nærmere om her.

Del denne siden: