Skal aldri gi opp

To dager - 3 medhold

Skal aldri gi opp

Vi er ikke enig i påstander om at foreldre nesten aldri gis medhold i barnevernsaker. Her kan du lese om et ferskt eksempel på akkurat det. Eksempelet består av 3 saker avgjort i løpet av 2 dager.

Olav Sylte

Forfatter: Olav Sylte
Publisert: 13. mars 2018

I løpet av 2 dager falt det avgjørelser i tre forskjellige barnevernsaker ved vårt kontor. Våre klienter ble gitt medhold i alle sakene. Som leseren forstår, deler vi altså ikke den oppfatning som enkelte predikerer, at barnevernet alltid gis medhold i rettssystemet.

Sak 1 (Fylkesnemnda i Agder - dissens)

Den første saken dreide seg om omsorgsovertakelse etter barnevernloven § 4-12 for flere barn. Det var Fylkesnemnda i Agder som behandlet saken, og den gikk over flere dager. Avgjørelse ble avsagt 7. mars i år (FAG-20 17/002627). Foreldrene erkjente at de måtte skille lag og at far måtte ha omsorgen alene ut fra helsemessige forhold på mors side, og at han ikke kunne greie dette for alle barna (utfordringer også hos barna).

Barnevernet mente på sin side at far ikke kunne ha omsorgen for noen barn i det hele tatt, og at alle måtte i fosterhjem og at han bare kunne få treffe dem 3 ganger i året 2 timer med tilsyn.

Fylkesnemnda delte seg i et flertall og mindretall. Flertallet som bestod av nemndslederen og det alminnelige medlemmet, var enig med foreldrene i at far kunne ha omsorg for noen av barna. Flertallet bemerket ved denne vurderingen, at barnevernet ikke hadde forsøkt å hjelpe far før saken ble sendt inn til nemnda. Det ble om dette uttalt:

«Flertallet bemerker at saken ble sendt inn til fylkesnemnda uten at det var forsøkt hjelpetiltak i forhold til far. Under saksforberedelsen er det gitt veiledning etter noen samvær, samt at han sammen med mor har gjennomført COS veiledning».

Flertallet mente ut fra bevisene i saken, at far kunne profitere på bruk av hjelpetiltak. Nemnda uttalte om dette følgende:

«Flertallet har kommet til at det kan settes inn hjelpetiltak som kan løfte omsorgen over kritisk grense.

Det bemerkes at den sakkyndige klart mener at far er veiledbar. Far har kapasitetsproblemer og flertallet mener han ikke vil klare omsorgen for tre barn. Flertallet mener som den sakkyndige at veiledning i forhold til COS tankegang må videreføres som samspillsveiledning. Videre bør det tilbys hjelpetiltak med fokus på voksenledelse. Det bør etableres besøkshjem for å gi far avlastning».

Den sakkyndige psykologen som utgjorde mindretallet, mente for sin del at far ikke var i stand til å gi forsvarlig omsorg i dag med bruk av nevnte tiltak. Avgjørelse ble truffet i samsvar med flertallets syn på saken, og to var barna som har vært akuttplassert siden mai i fjor, får nå flytte hjem. 

Foreldrene ble bistått av advokatfullmektig Katja Hakvaag.

Sak 2 (Dalene tingrett - enstemmig)

Den andre saken ble også avgjort den 7. mars. Den reide seg om spørsmålet om et omsorgsovertatt barn skulle bo i fremmed fosterhjem eller hos en slektning (familieplassering). 

Barnevernet ble gitt medhold i Fylkesnemnda i Rogaland i fjor høst. Foreldrene anket deretter vedtaket til Dalane tingrett og fikk nå altså medhold (17-155152TVI-DALA). 

Dommen var enstemmig og motsatt av nemndas vedtak. Fylkesnemnda var for øvrig også enstemmig, men altså for motsatt resultat.

Etter ca. et halvt år i fremmed fosterhjem, skal nå det vesle barnet med den nye dommen omsider flyttet tilbake til familien ved nevnte slektning i form av familieplassering. 

Foruten meg selv var det advokat Hans Marius Thorsnæs som bistod de private parter i denne saken. Vi skrev en egen artikkel om denne saken i går, og du kan lese mer om den her.

Sak 3 (Fylkesnemnda i Oslo og Akershus - forenklet)

Den tredje og siste avgjørelsen ble avsagt av Fylkesnemnda i Oslo og Akershus dagen etter, den 8. mars 2018 (FOA-2018/000349). Saken dreide seg om tilbakeføring av et eldre barn som hadde vært i fosterhjem i nesten 3 år.

Mor til barnet hadde forsøkt tilbakeføring ett år tidligere, men ble da gitt blankt avslag både i nemnda og senere i retten. Hun anket også til lagmannsretten, som nektet å fremme anken for nøyaktig ett år siden fra i dag. 

Nå, ett år etter at lagmannsretten nektet ankesak, var imidlertid barnevernet enig i at det var best at barnet ble tilbakeført. 

Nemnda begrunnet avgjørelsen slik (anonymisert):

Det avgjørende for nemndas vurdering er todelt. For det første skal fosterhjemmet flytte, og dersom omsorgsovertakelsen opprettholdes må barnet flytte med fosterhjemmet til X. Dette vil medføre et totalt miljøskifte, bytte av skole, og en større avstand til mor og far, noe nemnda anser som uheldig for barnet. 
Vurdert opp mot en tilbakeføring til mor, legger nemnda til grunn at det er bedre for barnet å flytte tilbake til mor enn å flytte sammen med fosterhjemmet til et ukjent sted, eventuelt flytte til et nytt fosterhjem i nærområdet. Fosterhjemmet har for øvrig ikke ønsket å uttale seg om tilbakeføringsspørsmålet.
For det andre har barnet over tid sagt at det ikke lenger ønsker å bli boende i fosterhjemmet. men vil flytte tilbake til mor. Barnet er (over 15 år) og det følger av barnevernloven § 6-3 at barnets mening skal tillegges vekt i samsvar med barnets alder og modenhet. 
Tilsynsfører opplevde barnet senhøsten 2017 som mer åpen enn tidligere, samt at det fremstod ærlig og pratsom. Nemnda legger til grunn at barnet over tid har ønsket å flytte hjem til mor, at dette ønsket er reelt og gjennomtenkt fra barnets side, og at en slik løsning derfor er til barnets beste, jf. bamevernloven § 4-1. Vedtaket om omsorgsovertakelse blir derfor å oppheve, og barnet kan flytte hjem til mor.

Foruten meg selv var advokat Kjetil Sørensen advokat for de private parter.

Vi har tidligere skrevet artikler om at barnevernet ikke alltid gis medhold. Du finner en annen artikkel som vi skrev for ett år siden her. Da var overskriften at vi fikk medhold i annenhver sak.

Del denne siden: