Effektiv bistand i barnefordelingssak

Bilde: Illustrasjonsbilde, Gettyimages

Effektiv bistand i barnefordelingssak

Den ene forelder tok med seg barnet på krisesenter og påstod at barnet måtte skjermes mot den annen. I løpet av en uke ble barnet hentet hjem igjen med tvang av offentlig myndighet. Dette nærmer seg rekordfart og vi takker det offentlige for rask, riktig og effektiv bistand i samsvar med menneskerettighetene.

Publisert: 29. juli 2017

Da den ene forelder ville posisjonere seg ved det planlagte samlivsbruddet i forrige mens foreldrene fortsatt bodde sammen med felles barn, tok vedkommende plutselig uten avtale med den annen forelder med seg barnet og flyttet inn på krisesenter. Her ble det fremsatt en rekke beskyldninger mot den hjemmeboende, under påskudd av at oppholdet på krisesenter var nødvendig og at det var til barnets beste å bli boende hos vedkommende. Nå angrer forelderen seg.

Må foreligge rettslig grunnlag ved planlagte brudd

Foreldre med barn som vil gå fra hverandre må nemlig inngå avtale om barnefordeling før barn tas ut av hjemmet ved planlagte samlivsbrudd, eller så må det foreligge en rettslig avgjørelse. Den som handler mot dette, risikerer at barnevernet eller annen myndighet med tvangsmakt avhenter barnet og med tvang bringer det hjem igjen. Det er det vi kaller boomerang-effekt.

Barnevernet traff akuttvedtak

Det var nettopp dette som skjedde i saken jeg omtaler her. Barnevernet ble kontaktet mandag og det ble tirsdag truffet akuttvedtak i medhold av bvl. § 4-6, annet ledd, mot forelderen som ved ulovlig selvtekt hadde tatt med seg barnet på krisesenter.

Barnet ble samme dag rettmessig levert hjem til vår klient.

Menneskerettighet å få hjelp mot ulovlig selvtekt

Det er EMK artikkel 8 nr. 1 som ligger til grunn for regelverket.

Bestemmelsen pålegger blant annet statene å »respektere» familielivet. Dette innebærer også en positiv plikt for medlemsstatene til å handle på en måte som gjør at disse båndene utvikler seg mest mulig normalt (se Scozzari og Giunta v. Italia [GC], nr. 39221/98 og 41963/98, § 221, ECHR 2000-VIII). De fleste er nok enige i at det ikke er en «normalutvikling» å la barn bare bli tatt ut av sine hjem uten avtale eller rettsavgjørelse, og flyttet inn på krisesenter, selv om det er den ene omsorgspersonen som ønsker det slik ved et samlivsbrudd.

Ivaretakelsen av bestemmelsen skal skje gjennom myndighetsorgan som politi, barnevern, namsmann og andre instanser som har tvangsmyndighet.

Det foreligger en rekke avgjørelser fra den Europeiske menneskerettighetskonvensjon om statens plikt til å bistå en av foreldrene som blir overkjørt av den andre i barnefordelingssaker. Således ble det senest i forrige uke avsagt en avgjørelse med domfellelse for Russland om en tilsvarende sak CASE OF McILWRATH v. RUSSIA. Det ble i note 126 uttalt:

«I slike tilfeller er formodningen til fordel for at barnet raskt kommer tilbake til den hjemmeværende forelderen. Denne regelen støttes av alvorlige hensyn til offentlig orden: Foreldre bør ikke kunne dra nytte av sin urettmessige selvtekt ved å urettmessig fjerne barnet fra hjemmet. En slik formodning til fordel for returnering av barnet, vil motvirke denne typen oppførsel og fremme "allmenn interesse for å sikre respekt for loven" (jf. Mutatis mutandis, Nuutinen mot Finland, nr. 32842/96, § 129, ECHR 2000-VIII, se også MR og LR v. Estland (des.), Nr. 13420/12, § 43, 15. mai 2012)».

Det foreligger en tilsvarende plikt for det offentlige til å forhindre samværssabotasje.

Takk til det lokale barnevernkontor

Vi takker det lokale barnevernkontor på østlandet for rask og effektiv bistand mot ulovlig selvtekt samt oppfyllelse av plikten det offentlige har etter artikkel 8.

Del denne siden: