Planløst barnevern

Advokat Olav Sylte MNA

Planløst barnevern

Ledelsen i Bufdir bør gå av!

Olav Sylte

Forfatter: Olav Sylte
Publisert: 30. juni 2020

Barneverntjenesten plikter straks et barn er tatt ut av hjemmet, å utarbeide en plan om hvordan en skal nå det overordnede målet om gjenforening - slik at barnet snarest mulig kan flytte hjem igjen. Til tross for gjentatte domfellelser i menneskerettighetsdomstolen, har norsk barnevern enda ikke innført noen instruks om utarbeidelse av slik plan i den konkrete barnevernsak. Det er oppsiktsvekkende og det er Bufdir sitt overordnede ansvar.

Helsetilsynet bør straks igangsette kontroller hos landets barnevernskontor. Det bør ilegges kraftige bøter til samtlige barnevernskontor som ikke har på plass plan om tilbakeføring av barn i den enkelte sak, der målsettingen er uttalt å være tilbakeføring. Barnevernkontorene kan ikke frifinnes fordi Bufdir ikke har gjort jobben sin.

Bufdir bør dessuten evaluere hvem som bør forlate sin post i den overordnede etat, slik at en får på plass fagkompetanse som er villig til å innrette seg på gjeldende regelverk til beste for landets fosterbarn.

Mangelen innebærer at barnevernet umuliggjør et forsvarlig beslutningsgrunnlag for dømmende myndighet i saker om tilbakeføring.

Del denne siden: