Høyesterett opphevet barnevernsak

Høyesterett

Høyesterett opphevet barnevernsak

Lagmannsretten skulle under enhver omstendighet bragt på det rene om (barnet) aktet å gjøre sine partsrettigheter gjeldende.

Tina Ueland

Forfatter: Tina Ueland
Publisert: 12. februar 2020

Høyesteretts ankeutvalg har opphevet en avgjørelse fra Hålogaland lagmannsrett i en barnevernsak, der lagmannsretten nektet å behandle privat parts anke over dom fra tingretten.

Saken for tingretten som lagmannsretten nektet ny behandling av, dreide seg om tilbakeføring og subsidiært fastsettelse av samvær.

Ankeutvalget opphevet lagmannsrettens avgjørelse den 7. februar 2020 (HR-2020-305-U). Privat part ble bistått av advokat Olav Sylte.

Ankeutvalget opphevet lagmannsrettens avgjørelse, fordi barnet i saken fylte 15 år etter anke til lagmannsretten var inngitt men før lagmannsretten avgjorde at anken ikke skulle slippes inn til ny behandling. Lagmannsretten skulle i følge Høyesteretts ankeutvalg da besørget at barnet ble gjort oppmerksom på dette, slik at det i det minste fikk mulighet til å gjøre gjeldende partsrettigheter.

Således skriver ankeutvalget:

(17) (Barnet) fylte 15 år seks dager før lagmannsretten traff beslutning om ankenektelse. Barnevernloven § 6-3 andre ledd første punktum gir anvisning på at barnet, når det er fylt 15 år, «kan opptre som part i en sak og gjøre partsrettigheter gjeldende».

(18) Utvalget tar ikke stilling til om lagmannsretten av eget tiltak skulle behandlet (barnet) som part, jf. barnevernloven § 6-3, jf. tvisteloven § 29-8 første ledd andre punktum, jf. § 11-4. Lagmannsretten skulle under enhver omstendighet bragt på det rene om (barnet) aktet å gjøre sine partsrettigheter gjeldende.

(19) Lagmannsrettens beslutning må etter dette oppheves, jf. tvisteloven § 29-21 andre ledd bokstav a, jf. § 29-20 andre ledd andre punktum, jf. § 30-3 første ledd, da det er nærliggende at feilen har hatt betydning for beslutningen.

Del denne siden: