Lisens for barnevernsansatte!

Lisens for barnevernsansatte!

Stortinget skal debattere spørsmålet i dag. Utfallet kan få stor betydning for 6.000 ansatte i norsk barnevern, og familier som har kontakt med dem.

Publisert: 5. februar 2019

I dag skal Stortinget debattere om det skal innføres et eget autorisasjonskrav for ansatte i norsk barnevern. Dersom det innføres en slik ordning, vil de ansatte være avhengig av gyldig barnevern-lisens for å kunne utføre sitt arbeid i saker som berører barn.

Regjeringen inntok en passus om dette i Granavold erklæringen, da den utvidede fireparti-regjeringen ble etablert i forrige måned. Videre fremmet flertallet i Helse- og omsorgskomiteen forslag om en slik løsning så sent om for noen dager siden, den 31.1.19 (Innst. 147 S (2018-2019)

Bufdir har allerede pågående utredning om temaet. 

Følg den prinsipielle stortingsdebatten som kan få betydning for 6.000 ansatte i norsk barnevern, direkte fra Stortinget. Dette kan du gjøre ved å trykke på linken fra Stortinget her. 

Følgende skal stå på talerstolen og uttale seg:

Fra debatten:

Representantene Toppe (SP), Bjørnebekk-Waagen (A) og Sangtarash (SV) ønsket autorisasjonskrav hjemlet i lov om helsepersonell. Det samme ønsket Grimstad (KRF) og Høie (statsråd fra H), men da som en egen autorisering uavhengig av lov om helsepersonell. Grimstad mente det var hensiktsmessig med et eget utvalg for å utrede spørsmålet nærmere (Grimstad) eller at Bufdir fullfører sin utredning først (Høie).

Representanten Eidsheim (H) ønsket ikke eget autorisasjonskrav. 

Representanten Reiertsen mente det heller ikke var nødvendig med eget slikt krav vedtatt av Stortinget nå, og at Bufdir heller kunne ta ansvaret for spørsmålet eventuelt se nærmere på hva Bufdir kommer frem til.

På spørsmål om når en kan forvente at regjeringen får på plass en slik ordning, slik nevnt i Granavolden-plattformen, svarte Høie at han ikke kunne svare på dette da barnevern lå utenfor hans fagområde. Barne- og familieministeren som har dette som fagområde, deltok på sin side ikke i debatten.

På spørsmål om regjeringen virkelig jobber med å få på plass en slik ordning slik nevnt i Granavold-plattformen, svarte Høie at det var en annen statsråd som hadde dette som ansvar og som måtte svare. Høie kunne bare svare på helsespørsmål og mente at regjeringen arbeidet med dette under ansvarlig statsråd.

Det er ukjent hvorfor ikke ansvarlig statsråd stilte i Stortinget og kunne svare på spørsmål.

Del denne siden: