Barnevernet "glemte" å forsøke MST - nå får ungdom flytte hjem

Illustrasjonsbilde: Istock

Barnevernet "glemte" å forsøke MST - nå får ungdom flytte hjem

En enstemmig tingrett har nå bestemt at en ungdom skal få flytte hjem fra institusjon, og ved bruk av hjelpetiltaket MST som barnevernet "glemte" av.

Olav Sylte

Forfatter: Olav Sylte
Publisert: 28. desember 2018

Den 13. juli 2018 vedtok Fylkesnemnda i Østfold at omsorgen for en ungdomsskoleelev som hadde hatt noe skoleproblem/ungdomsproblematikk, skulle overtas av det offentlige. Ungdommen ble plassert i institusjon, og ble etter kort tid stort sett liggende på en sofa omtrent som på et "gamlehjem" i følge den rettsoppnevnte sakkyndige. Ved en fersk tingrettsdom er det nå bestemt at ungdommen får flytte hjem med "ungdomsprogrammet" MST. Dette hadde barnevernet selv helt "glemt" å sette inn.

Det er Sarpsborg tingrett som har bestemt at det skal bli slik. Det skjedde ved dom avsagt den 20.12.2018 (18-112093TVI-SARP). Det fremgår av dommen at:

Barnets sin utvikling var på avveie før akuttvedtaket, men dette er blitt forsterket etter plasseringen. Barnet er i en alvorlig krise, og det har vært kritisk lenge. Plasseringen i institusjon har ikke vært nok til å snu barnets utvikling i en mer konstruktiv retning. 

Selv om det er alvorlige mangler ved den omsorgen mor alene kan tilby, er retten likevel kommet til at med hjelpetiltak vil muligheten for å endre barnets negative utvikling være så vidt store at det er grunnlag for å flytte barnet tilbake til mor. 

Retten har i denne vurderingen også merket seg at barnet selv ønsker flytting hjem så snart som mulig. 

Barnets alder tilsier at det bør legges stor vekt på barnets mening. 

Retten deler den sakkyndiges vurdering av at det bør settes inn tiltak i form av MST (Multisystemisk terapi), som med sannsynlighet kan avhjelpe mors mangler tilstrekkelig. 

MST er en behandlingsform for ungdom med atferdsvansker hvor man arbeider helthetlig, ikke bare isolert mot atferd og familien, men også opp mot andre instanser og sammenhenger familien er i kontakt med. 

Ved MST er fagpersoner med innsikt i vedkommende ungdoms situasjon tilgjengelige hele tiden i tiltaksperioden på 4-6 måneder, noe mor vil profitere på og det vil skape lav terskel for å ta kontakt. 

En intensiv periode med MST vil være det beste for barnet nå, selv om det selvsagt ikke er noen garanti for at det vil løse opp i floken. 

Ved å arbeide helhetlig rundt barnet og mor, kan det være håp om at mor kan «knekke koden» med barnet, slik at hun på sikt vil kunne klare i gi god nok omsorg til ett eller flere av de andre barna senere. 

Dersom mor jobber godt med MST og får det inn under huden, så vil hun ha gode strategier til å håndtere de andre barna.

Det lokale barnevernkontoret hadde på sin side verken forsøkt eller tenkt på å benytte MST som tiltak slik den rettsoppnevnte sakkyndige anbefalte, og motsatte seg endatil under hele den rettslige behandlingen at ungdommen fikk flytte hjem (i skrivende stund er han allerede flyttet hjem).

MST (Multisystemisk terapi) er beskrevet slik på Bufdir sin nettside om hjelpetiltak::

"MST er et behandlingstilbud for familier som har ungdom med alvorlige atferdsvansker. Med utgangspunkt i familie og hjem tar MST sikte på å bedre ungdommens oppførsel og fremme positive ferdigheter hjemme, på skolen og i nærmiljøet. Terapeuten møter familien hjemme og foreldrene kan komme i kontakt med teamet 24 timer i døgnet.

Behandlingen skreddersys til den enkelte familie. Ungdom som er aktuelle for MST er gutter og jenter mellom 12 og 18 år. De har venner som har uheldig innflytelse på dem, de har problemer på skolen, de skulker, de ruser seg og er ofte aggressive. For noen av ungdommene kan MST være et alternativ til plassering utenfor hjemmet". 

Foreldrene ble bistått av meg selv og advokat Per Bjørge. Ungdommen ble bistått av egen advokat, advokat Harald Bjelke Wibye.Del denne siden: