"Lekte psykolog" på barn - gikk galt!

Illustrasjonsbilde: Istock

"Lekte psykolog" på barn - gikk galt!

Rektor ville «skrike» da han hørte at barnevernet ville hjelpe familien. Det ville han ikke ha noe av. Han mente barnet var "tilknytningsskadd". På den måten medvirket han til at to små barn måtte være 19 måneder borte fra foreldrene. Nå er stillingen som rektor forlatt. Årsaken er uklar, men dom har falt.

Olav Sylte

Forfatter: Olav Sylte
Publisert: 8. september 2018

En rektor på en skole i nordnorge satte en farlig diagnose på en litt vanskelig gutt; tilknytningsskadd forårsaket av alvorlig omsorgssvikt. Deretter isolerte han gutten i enerom i flere måneder, før han sendte melding til barnevernet - og på den måten medvirket til at både gutten og hans bror ble borttatt fra sitt hjem. Nå har dom falt. Den er knusende mildt sagt.

Dommen ble avsagt 5. september i år (17-170115TVI-BRON). Foreldrene ble bistått av meg selv og advokat Janne Fjelnseth. Vi gratulerer med rettens resultat.

Bakgrunn

En test av en gutt foretatt av hans skole, viste at skolen skulle ha kontaktet PPT for faglig utredning og hjelp våren 2016. Dette ble imidlertid ikke gjort før et halvt år senere. Samtidig med dette kontaktet rektor barnevernet, og fortalte at han selv hadde fastslått at gutten var alvorlig tilknytningsskadd. Det er egentlig en diagnose som bare skal gis av psykologer/psykiatere (tilknytningsforstyrrelse ICD-10 F94.1-2), og som gis der det etter grundig utredning fastslås avvikende adferd/fungering som følge av alvorlig omsorgssvikt hos omsorgsgiverne. Diagnoseringen er svært vanskelig og usikker, og kan lett lede til justismord bl.a. i barnevernsaker.

Barnevernet stolte nok ikke helt på rektors diagnose, og valgte derfor den gang helt korrekt å forsøke å sette inn tiltak i familien først. Barnevernet valgte PMTO, som er et foreldreveiledningskurs for barn med adferdsproblem.

Da rektor fikk høre om barnevernets valg, ringte han dem igjen. I barnevernets egen journal fremgår det om denne samtalen at:

«Rektor mener at gutten er sterkt tilknytningsskadet og at det derfor ikke nytter med PMTO i familien».

«Rektor sier at han vil «skrike» når han hører at det er PMTO om er satt inn som tiltak, mener at det er helt feil når gutten er tilknytningskadd».

«Han sier at han nå har leid inn ufaglærte assistenter i klassen for å klare å ivareta klassen og gutten på grunn av guttens oppførsel».

Kort tid deretter, traff rektor så vedtak om å stenge gutten fullstendig ute fra klassen og sette han i enerom (isolat). Etter det gikk det skikkelig galt, og hjelpetiltaket som var påbegynt ble vanskelig å få fullført. 

Foreldrene klaget rektors vedtak om isolasjon til Fylkesmannen. Far ble da ansett som vanskelig å samarbeide med. Det gjorde saken ikke mindre alvorlig, i hvert fall sett med skolens øyner. 

Midt i februar 2017, opphevet så Fylkesmannen vedtaket idet det ble ansett ulovlig slik far hadde anført. Ved det ble rektor beordret til å ta gutten tilbake til klassen igjen.

I stedet for å gjøre dette, sendte rektor imidlertid ny melding til barnevernet hvorpå barnevernet valgte å treffe akuttvedtak og plasserte gutten og hans bror i beredskapshjem - med påstand om alvorlig omsorgssvikt i hjemmet slik rektor mente var helt korrekt.

Knusende dom mot rektor og barnevernkontor

Foreldrene tapte saken i Fylkesnemnda både med hensyn til den midlertidige saken om akuttplassering og den påfølgende endelige saken om senere varig omsorgsovertakelse. Sistnevnte ble av foreldrene brakt inn for Brønnøy tingrett til overprøving, og det er denne saken om omsorgsovertakelse som nå halvannet år etterpå er blitt avgjort ved dom.

Retten delte seg i et flertall og et mindretall. Flertallets dom innebar en mildt sagt knusende kritikk av både rektor og barnevernkontor - også med hensyn til hvordan barnevernet skulle hjelpe familien med fullføring av PMTO som rektor så sterkt hadde "skreket" og motsatt seg fra første stund. Flertallet uttalte:

«Når det gjelder forholdet til og samarbeidet med x skole, vil flertallet bemerke at etter bevisførselen i retten, kan de utfordringer som her oppstod ikke lastes far. Flertallet har tatt i betraktning det nåværende rektor sa i sin forklaring om det hun opplevde som utfordringer med samarbeidet med foreldrene. Flertallet finner likevel ikke dette avgjørende. Retten viser til at de innsigelser far hadde knyttet til håndteringen av gutten var berettigede, herunder klagen han sendte til Fylkesmannen, der han fikk medhold.

Flertallet finner i denne forbindelse grunn til å fremheve at håndteringen av gutten på X skole tidvis synes å ha vært destruktiv overfor ham, og at de utbruddene han hadde på skolen ikke kan ses isolert fra den behandlingen han her fikk. Det vises da særlig til vedtaket fra november 2016 om å «isolere» gutten fra klassemiljøet og plassere ham i enerom utenfor klassen, et vedtak som senere ble opphevet av fylkesmannen som rettstridig. Det var tiden like før dette vedtaket, og i perioden vedtaket var iverksatt, at utfordringene med gutten både på skolen og hjemme, da særlig hos mor, «toppet seg».

Foreldrene mottok deler av PMTO-veiledning høsten 2016 og frem til akuttplasseringen i februar 2017. Veileder som bistod med veiledningen forklarte seg for retten. Det ble gjennomført 12 treff med familien, hvorav tiltaket rettet seg mot mor og far samlet, men hvor veiledningen i størst grad var rettet mot mor, om lag to tredjedeler. Hun forklarte at veiledningen ble avbrutt i og med akuttvedtaket, og at det opprinnelig er lagt opp til 20-40 treffpunkter. En hadde således kun kommet en tredjedel på vei med veiledningen.

Det er således – slik rettens flertall vurderer det – ikke prøvd ut og gjennomført fullt ut – hjelpetiltak som retter seg mot far alene. Dette må etter flertallets vurdering prøves ut. Hva slags type hjelpetiltak som her er best egnet må vurderes mer inngående, men retten nevner gjennomføring av PMTO som kun retter seg mot far, eventuelt kombinert med såkalt COS-kurs, og veiledning knyttet til fordeling av oppmerksomhet mellom barna».

Begge barna ble i tiden etter plasseringen, "kasteballer" i barnevernsystemet, med flyttinger mellom ulike beredskapshjem/institusjon, oppsigelser fra fosterhjem osv. For guttens bror var dette særlig tydelig en skadelig handling fra barnevernmyndighetenes side, som det i dag kan stilles spørsmål ved. Om dette uttalte flertallet:  

Rettens flertall vurderte for det første at plasseringen av guttens bror, ikke har vært til hjelp for han. Tvert i mot vurderer flertallet at disse har vært en negativ erfaring for ham, herunder medført ytterligere utrygghet og ustabilitet i livet hans. 

Han vurderes å ha fått et kraftig funksjonsfall etter akuttplasseringen som har forverret seg gradvis, og særlig etter den siste flyttingen i fosterhjem februar 2018. 

Uenige fagfolk

"Feildiagnosering" av barn med adferdsproblem er et vanlig problem i barnevernsaker, og resultatene kan bli fatale som i saken her. Jeg har skrevet om problemstillingen og kalt den justismord og ser ingen grunn til å endre på det.

I denne saken har det vært mange fagfolk og gjort vurderinger i løpet av de19 månedene siden barna ble plassert utenfor hjemmet i februar 2017. Ikke overraskende har disse hatt ulikt syn.

Etter akuttplasseringen engasjerte for det første barnevernet en psykolog på østlandet, som ofte engasjeres av barnevernkontor rundt om i landet. Vedkommende støttet barnevernet i at det var korrekt å plassere barna utenfor hjemmet, slik de hadde gjort. Denne forklarte seg for Fylkesnemnda, som enstemmig mente det samme som barnevernet og denne sakkyndige. Nemnda bestod også av en fagkyndig psykolog.

Tingrettens mindretall ,en annen fagkyndig psykolog, var dessuten også enig med barnevernet.

Den oppnevnte sakkyndige psykologen for tingretten, var derimot sterkt uenig med den sakkyndige barnevernet hadde engasjert. Vedkommende mente det samme som det flertallet i tingretten la til grunn, og som ble sakens utfall ved dommen som nå har falt.  

Rektor sluttet

Rektor sluttet i stillingen i tiden mellom barna ble plassert utenfor hjemmet og frem til dom falt. Den nærmere årsak fremstår noe uklar.

Dommen anket, men barna hentet hjem igjen

Barna ble hentet hjem for et par dager siden og har allerede rukket å gjøre seg klar til å begynne på skole igjen. 

Barnevernet har på sin side påanket dommen for den ene gutten; han som de mente hadde så alvorlige adferdsproblem forårsaket av omsorgssvikt fra sitt biologiske hjem.

Del denne siden: