Staten på alle sider av bordet?

Illustrasjon: Istock

Staten på alle sider av bordet?

Regjeringen vil ha vurdert om de private advokatene bør bli offentlig ansatt. I så fall vil det offentlige sitte på alle sider av bordet i for eksempel en straffe- eller barnevernsak.

Olav Sylte

Forfatter: Olav Sylte
Publisert: 15. juni 2018

Regjeringen vil ha utredet nærmere om privates advokater i straffe- og barnevernsaker og andre fri-rettshjelpssaker, bør erstattes av offentlig ansatte advokater slik at det offentlige kan sitte på alle sider av bordet i rettssaker. Det er nedsatt et eget utvalg som skal vurdere spørsmålet nærmere, og utredningen skal være ferdig i 2020.

Regjeringen skriver i mandatet til utvalget at:

”utvalget (skal) vurdere om det bør etableres nye offentlige rettshjelpskontorer for å overta hele eller deler av den rettshjelpsvirksomheten som i dag utøves av private advokater og rettshjelpere. Utvalget bør også vurdere tiltak i form av advokatlister, anbudsordninger eller liknende. Utvalget skal videre vurdere en ordning med faste advokater i bestemte sakstyper, herunder i barnevernssaker".

Inntil videre takker jeg for muligheten jeg hittil har hatt, til å slippe å være ansatt hos min klients motpart.

Del denne siden: