Lydopptak i fylkesnemnda

Lydopptak i fylkesnemnda

Noen ganger opplever en motstand fra fylkesnemnda, mot at det blir gjort lydopptak av forhandlingene. Så også i dag.

Olav Sylte

Forfatter: Olav Sylte
Publisert: 6. desember 2017

Først varslet jeg fylkesnemnda om å få ta lydopptak av forhandlingene i kommende nemndssak, og så mottok jeg kommentar. Den kom i dag, og viser at fokuset på rettssikkerhet hos nemnda kan ligge for langt bak. Jeg velger å skrive et kort innlegg her, i håp om økt kunnskap - og for å minne nemndene om at det jo er de selv som har valgt å være "tribunal".

Eposten jeg mottok fra nemndsleder, som for øvrig er øverste leder ved aktuell fylkesnemnd, lød slik:

"Barnevernloven kapittel 7 inneholder ingen regler om lydopptak fra forhandlingsmøte i fylkesnemnda. Tvisteloven § 13-7, som bestemmer at det som hovedregel skal foretas opptak av parts- og vitneforklaringer, er ikke gitt direkte anvendelse for fylkesnemndssaker. 

Anmodningen bes følgelig utfylt med

-          Angivelse av hjemmel for å gjøre opptak

-          angivelse av formålet

-          vurdering av hvordan et evt. opptak skal oppbevares i ettertid. I domstolenes forsøksprosjekt med lydopptak er det, så vidt jeg har forstått, forutsatt at det er domstolen som oppbevarer opptaket 

-          vurdering av øvrige aktørers adgang til opptaket i ettertid. I hht. tvisteloven § 13-7 fjerde ledd har vitner som har fått sin forklaring tatt opp rett til utlån av opptaket. Skal bestemmelsen gis tilsvarende anvendelse for opptak i fylkesnemnda?

Etter at ovenstående er besvart vil kommunen få anledning til å uttale seg, før det treffes en avgjørelse. 

E-postene dokumentføres."

Jeg har besvart henvendelsen slik:

Det legges til grunn at Fylkesnemnda er et "tribunal" og kravet er hjemlet i EMK artikkel 6 nr. 1.

Formålet er å sikre hva parter og vitner samt andre aktører i nemnda uttaler i nemnda, til bruk for evt. videre behandling av saken i rettssystem. 

Dersom nemnda selv foretar opptaket, vil jeg be om kopi i etterkant dersom det skulle oppstå behov. Kravet innebærer bare en garanti for at opptak er gjort for det tilfellet at det blir behov for det som nevnt.

Det er bare advokatene som har tilgang til opptaket på vanlig måte (slik er det ved opptak i retten), dvs. at partene ikke får tilgang ved fysisk eksemplar.

Oppbevaring skjer på vanlig måte, dvs. inngår i sakens dokumenter - men på den måten jeg nevnte at klient ikke får tilgang til det fysiske opptaket (heller ikke pr. kopi). 

Den nevnte bestemmelse du viser til i tvisteloven, innebærer at begge parter har lik rett - dvs. begge har rett til gjennom sin prosessfullmektig å få tilgang. Bestemmelsen gir derimot ikke parten rett til selv å ha fysisk kopi.

Det er noe uklart hva nemndsleder mener med henvisningen til tvistelovens bestemmelse og vitners rett til opptaket. Verken tvisteloven eller EMK art. 6 hjemler en rett for vitner i nemnda, å få tilgang til opptak for egen forklaring. 

Det gjenstår å se om nemndsleder vil anføre at nemnda ikke er et "tribunal", slik at avgjørelser derfra kan effektueres før videre rettergang. Jeg vil komme tilbake med et nytt innlegg her, etter at nemndsleder har truffet avgjørelse.

Del denne siden: