Dommer skal følges av alle

Bilde: domstol.no

Dommer skal følges av alle

Kommuneadvokaten ba om at barnevernet skulle slippe å følge en dom mot seg selv, men fikk ikke gehør hos Oslo tingrett.

Olav Sylte

Forfatter: Olav Sylte
Publisert: 16. november 2017

En kommuneadvokat prosederte i retten på at "vilkårene" for akuttvedtak skulle være oppfylt og «subsidiært» at barnevernet uansett skulle få slippe å levere barna tilbake igjen. Makan til sprøyt tenker nok mange med meg. Dommer gjelder vel for alle, også når de går motsatt vei av det en selv skulle ønske seg.

Det var Oslo tingrett som behandlet saken. Dom falt i forgårs, den 14. november 2017 (17-152279TVI-OTIR/03). Her fremgår det at kommuneadvokaten ikke fikk gehør for at to av familiens barn skulle forbli i beredskapshjem, enten vilkårene for akuttvedtak var oppfylt eller ei.

Vilkårene ikke oppfylt for to barn

Retten stilte først spørsmål ved selve bruken av akuttvedtak. Det fremgår av dommen at:

«Det fremstår som uklart for retten hva som førte til at barnevernet traff akuttvedtaket, fremfor å gå inn med hjelpetiltak. Akuttvedtaket om plassering utenfor hjemmet ble foretatt umiddelbart etter at politiet hadde gjennomført tilrettelagte avhør av de to yngste barna.

Det er et vilkår at faresituasjonen må være akutt. Etter rettens syn fremkom det ikke opplysninger i avhørene som skulle tilsi at situasjonen ble mer akutt enn tidligere.

Selv om retten deler barnevernets bekymring for barna, er det etter bevisførselen ikke sannsynliggjort at hverken omfanget eller alvorligheten er av en slik karakter at det forelå en akutt faresituasjon som kan begrunne vedtaket om plassering av alle de tre barna».

Avslag på det "subsidiære krav"

Hva gjaldt kommuneadvokatens «subsidære» krav, om at en dom mot barnevernet ikke skulle gjelde med en gang slik den alltid gjør mot private (foregrepet virkning), uttalte retten:

Slik retten forstår barneverntjenesten vil et hovedtema for den senere saken være samspill mellom foreldre og barn og tilknytningen mellom dem. Observasjon av familien der foreldrene er sammen med to av barna i vante omgivelser og situasjonen er tilnærmet normalisert, vil gi et bedre grunnlag for vurdering av omsorgskompetanse- og kapasitet, enn observasjon under begrenset samvær i fremmede omgivelser med tilsyn og med tolk.

Slik retten ser det foreligger det ikke tungtveiende grunner til å gjøre unntak fra hovedregelen om at dommen skal ha foregrepet virkning, jf. tvisteloven § 36-9 annet ledd.

Med den ferske dommen fikk familien tilbakeført de to barna og vi gratulerer med det.

Familien ble bistått av advokatfirmaet Sylte og adv. Kjetil Sørensen.

Del denne siden: