Dårligere ankemulighet i barnevernssaker!

Barne- og likestillingsminister Solveig Horne, utvalgsleder Hans Petter Graver og justis- og beredskapsminister

Dårligere ankemulighet i barnevernssaker!

Vi mener at Særdomstolsutvalget foreslår dårligere ankemuligheter for private parter i barnevernssaker.

Publisert: 9. mars 2017


Særdomstolsutvalget som leverte sin rapport til Barne- og likestillingsdepartementet og Justis- og beredskapsdepartementet (NOU 2017:8) i dag, foreslår at alle barnevernssaker skal gå for noen få tingretter. Samtidig foreslås at det skal bli begrensede ankemuligheter til lagmannsretten, for en rekke typer saker, herunder saker om akuttvedtak, tilbakeføring av barn, institusjonsplassering, fastsettelse av samvær og fratakelse av foreldreansvar.

Flertallet foreslår at det bare skal være automatisk to-instans behandling for første gangs omsorgsovertakelse (barnevernloven par. 4-12) og saker om adopsjon.

Følgende er uttalt om dette på side 182 i utvalgsrapporten:

"Utvalgets flertall (utvalgets leder og medlem- mene Andersland, Eriksen, Hallgren, Moen, Ramberg, Riedl, Risnes, Stoltenberg, Thorheim, Torgersen og Torsteinson) foreslår en regel der anke over tingrettens dom om omsorgsovertakelse etter barnevernloven § 4-12 eller om samtykke til adopsjon etter § 4-20 ikke kan nektes fremmet.

For de øvrige sakstypene foreslår flertallet en regel der anke over dom kan nektes fremmet, men slik at bestemmelsen angir momenter som skal tillegges vekt ved lagmannsrettens vurdering av den enkelte anke, se forslag til barnevernloven § 7-27 fjerde ledd."

Videre fremgår at:

"For de øvrige sakstypene bør det være en viss adgang til å nekte anke fremmet. Dette vil gi lagmannsretten en viss fleksibilitet, også for tilfeller der det ikke er gitt at anken ikke ville kunne føre frem. "

Forslaget vil derved på dette punkt utgjøre en langt dårligere rettssikkerhetssituasjon for de største gruppene av mennesker som har barnevernssak i dag, ved at de bare kan påregne en en-instans behandling om forslaget vedtas. Det antas at bare svært få barnevernssaker som ikke gjelder adopsjon eller omsorgsovertakelse, vil slippe inn til ny behandling i 2. instans om forslaget vedtas på dette punkt. Dette synes også å være forutsetingen til utvalget ved omtalen av ressurssituasjonen for lagmannsretten.

Du finner hele utvalgsrapporten her.


Les flere av våre artikler her.
Del denne siden: