EMK også for norske forhold

Bilde: Utenriksministeren i WHS i 2016

EMK også for norske forhold

Myndighetene bør pålegge noen å gi nordmenn løpende oversettelser av alle EMK-avgjørelser.

Publisert: 2. juli 2017

"Fremme av menneskerettigheter", står det å lese på flere språk på regjeringens egen nettside. Men så har regjeringen glemt å oversette det nærmere innholdet av disse rettighetene til norsk. Da blir det ikke enkelt for det norske folk å få med seg hvilke rettigheter de egentlig har.

EMK artikkel 8 er antakeligvis den mest sentrale bestemmelsen i Den europeiske menneskerettighetskonvensjon. For de fleste er det ordlyden i bestemmelsen de vet noe om:

1. Enhver har rett til respekt for sitt privatliv og familieliv, sitt hjem og sin korrespondanse.

2. Det skal ikke skje noe inngrep av offentlig myndighet i utøvelsen av denne rettighet unntatt når dette er i samsvar med loven og er nødvendig i et demokratisk samfunn av hensyn til den nasjonale sikkerhet, offentlige trygghet eller landets økonomiske velferd, for å forebygge uorden eller kriminalitet, for å beskytte helse eller moral, eller for å beskytte andres rettigheter og friheter.

Ordlyden 1) pålegger det offentlige å sikre borgerne de nevnte rettighetene i nr. 1; både ved å lage regelverk og å ha myndighet som griper inn ved overtramp og 2) forbyr det offentlige selv å gjøre unødvendige inngrep som slik dette er beskrevet i nr. 2; både ved lovregulering, vedtak og faktisk handling.

Det er imidlertid Den europeiske Menneskerettighetsdomstol (EMD) ved sin praksis som bestemmer det nærmere innhold av regelen og hva som gjelder til enhver tid. Pr. idag foreligger det 7.262 avgjørelser som gjelder bestemmelsen.

Med siste FN-resolusjon som vi skrev om i går, bør praktiserende advokater og dommere innen fagområdene som berøres av EMK artikkel 8, løpende følge med på praksis fra EMD.

Lovdata oversetter og legger ut et lite sammendradrag av noen avgjørelser fra EMD som antas å være relevante for norske forhold, Utvalget er imidlertid så begrenset, at det ikke oppfyller forutsetningene for siste FN-resolusjon. Det håper vi at myndighetene gjør noe med, og faktisk inngår avtale med Lovdata eller en annen rettsportal, som gjør det mulig for norske brukere å følge med.

Norsktalende brukere må inntil videre benytte menneskerettighetsdomstolens egen søkeportal, og benytte engelsk eller fransk ved bruk av søkeord. Du finner portalen her.


Del denne siden: