Rettergangssak  mot forsikringsadvokat

Rettergangssak mot forsikringsadvokat

Advokaten for forsikringsselskapet la ikke frem bevis som ble hevdet var fordelaktige for motpart. Er nå tiltalt med krav om rettergangsstraff. Edisjonsplikt.

Publisert: 13. juni 2017

Borgarting lagmannsrett har etter krav fra en tapende motpart, avgjort at det skal behandles straffesak i rettergang (rettergangssak) mot en forsikringsadvokat. Vedkommende unnlot i følge den tapende part å legge frem viktige bevis som ville ledet til motsatt resultat (LB-2017-6361).

Forsikringssaken ble behandlet for Eiker og Modum tingrett (nå Kongsberg og Eiker tingrett) og dreide seg om ca. 2,5 millioner kroner.

Lagmannsretten skal vurdere om forsikringsselskapets advokat har opptrådt kritikkverdig og i strid med plikten til å legge frem viktige bevis, slik den tapende part har anført i anke over hovedsak (brudd på edisjonsplikten).

Forsikringsadvokaten har overfor lagmannsretten anført at anførslene om brudd på edisjonsplikten er grunnløse.

Straffesaken skal nå behandles som del av motpartens anke over selve forsikringskravet. Dersom advokaten dømmes vil straffen være rettergangsbot.

Del denne siden: