Dommer ble advokat for part!

Bilde: Domstol.no

Dommer ble advokat for part!

Ny høyesterettsavgjørelse om inhabilitet for dommere. Advokat hadde nylig vært kollega med dommerne på saken!

Publisert: 23. mai 2017


Den ene partens advokat ble konstituert som dommer i Frostating lagmannsrett og sluttet deretter og begynte som advokat for parten igjen. Helt uproblematisk sa Høyesterett i en rettskjennelse i går (HR-2017-00995-U).

Advokaten tjenestegjorde som konstituert lagdommer i Frostating lagmannsrett i perioden da tingretten avsa dom samt da saken var under forberedelse som ankesak ved lagmannsretten. Ingen av partene rettet imidlertid noen inhabilitetsinnsigelse mot dommerne i Frostating lagmannsrett, men førstelagmannen ba likevel Høyesterett om å ta stilling til om det forelå slike "særlige grunner" at saken burde overføres til en annen lagmannsrett.

Høyesterett uttaler:

"I dette tilfellet har ankesaken vært under forberedelse i lagmannsretten mens advokat x var konstituert dommer der. Det er en kjent problemstilling i kollegiale domstoler at en av deres dommere har vært involvert i en eller flere verserende saker, for eksempel i egenskap av tidligere advokat, tjenestemann eller dommer. I slike domstoler er det derfor gjennomgående etablert profesjonelle rutiner for slike situasjoner, som blant annet innebærer at disse sakene ikke omtales i situasjoner hvor vedkommende kollega er til stede. I mangel av andre opplysninger må det legges til grunn at dommerne i Frostating lagmannsrett har opptrådt profesjonelt og i samsvar med slike rutiner.

Når det dertil er opplyst av førstelagmannen at ingen av dommerne ved lagmannsretten har noen personlig relasjon til advokat Sagen Berg som skulle medføre inhabilitet, har ankeutvalget kommet til at dommerne i lagmannsretten ikke er inhabile".

Det er grunn til anta at resultatet kunne blitt et annet om noen av sakens parter hadde fremmet inhabilitetsinnsigelse, jf. EMK art. 6.

Du finner hele avgjørelsen her.

Du finner flere nyheter i vår egen Nyhetsavis.


Del denne siden: