Voksne barn ikke "særlige grunner"!

Bilde: Advokatfirmaet Sylte

Voksne barn ikke "særlige grunner"!

Lagmannsretten anså ikke barn på 18 og 20 år som "særlige grunner" for å overta bolig, jf. ekteskapsloven § 67.

Publisert: 23. mai 2017

Ved skilsmissa krevde mannen å få overta boligen hvor familien hadde bodd noen år, men han ble ikke hørt verken av tingretten eller lagmannsretten. I Hålogaland lagmannsrett er han nå dømt til å betale ekskona 75.000 i saksomkostninger (LH-2017-006838).

Mannen påberopte seg regelen i ekteskapsloven § 67. Denne innebærer at en av ektefellene kan få fortrinnsrett til å overta bolig partene har hatt sammen. Det er et vilkår at det foreligger "særlige grunner" som gjør at den ene ektefellen skal gis slik rett.

Mannen viste til at parets to sønner ønsket å fortsette å bo i boligen, og ville gjøre dette sammen med ham. De hadde vært gjennom en traumatisk periode med foreldrenes samlivsbrudd og hadde nær tilknytning til flere slektninger på stedet.

Lagmannsretten var ikke enig med mannen i at dette var tilstrekkelige grunner til å få utlagt bolig på skiftet. Retten pekte på at sønnene var voksne (henholdsvis 18 og 20 år). Lagmannsretten uttalte:

"De to sønnene er henholdsvis 18 og 20 år gamle og er begge i arbeid som lærlinger med egen inntekt. Lagmannsretten antar at det er naturlig at barna etterhvert flytter for seg selv, og kan ikke se at hensynet til dem tilsier at vilkårene om særlige grunner er oppfylt. Det forhold at ankende part selv ønsker å fortsette å bo på eiendommen er, som det framkommer ovenfor, ikke tilstrekkelig til å oppfylle vilkåret i bestemmelsen. Lagmannsretten er for øvrig enig med tingretten i at en samlet rimelighetsvurdering ikke tilsier at ankende part får utlagt eiendommen som naturalutlegg".

Tvisten mellom partene gjaldt også flere andre forhold. Mannen ble dømt til å betale ekskona saksomkostningene også for tingretten. Til sammen ble han dømt til å betale ekskona ca. 150.000 kroner i omkostninger.

Du finner hele avgjørelsen her.

Du finner flere nyheter i vår egen Nyhetsavis.


Del denne siden: