Foreldre vant barnevernsak i lagmannsretten!

Foreldre vant barnevernsak i lagmannsretten!

Vant i fylkesnemnda men da anket barnevernet og de vant saken i tingretten. Da anket foreldrene og de vant nå saken i lagmannsretten. Med det er det punktum for saken.

Publisert: 17. mars 2016

Den 14. mars 2016 avsa Hålogaland lagmannsrett dom i en sak mot en 13 år gammel gutt, som barnevernet ville plassere i fosterhjem. Men gutten ville bo hjemme og "elsket" skolen sin og vennene der, og ville aldeles ikke flytte noe annet sted.

Gutten ble beskrevet som en moden, reflektert og velfungerende gutt med betydelig med ressurser og uten særlige behov. Til tross for dette ville barnevernet ta omsorgen for ham, og flytte ham til offentlig fosterhjem hvor de ville han skulle vokse opp.

Barnevernet mente alt det positive med gutten, skyldes at han hadde hatt et 5 måneders opphold i beredskapshjem. Dette resonnementet ble imidlertid ikke delt av lagmannsretten, i følge dommen vi mottok i dag.

Hvem ville ikke blitt "fiendtlig" innstilt til barneverntjenesten, som ville finne på noe slikt. Det er rett og slett ugreit at det offentlige barnevern i det hele tatt tør å prøve å flytte på velfungerende barn.

Selvfølgelig ble far som følge av dette ikke bare engasjert, men også provosert og tidvis irritert - men hvorfor bruke det mot ham? Dette må da være en gode egenskaper for de som skal ha omsorgen for tenåringsbarn.

Det heller ikke greit at etaten i tillegg bruker unødvendig med ressurser på slike mislykkede tiltak, som bare kan bli en belastning for de familier som barnevernet mener trenger hjelp.


Akuttvedtaket

Først traff barnevernet akuttvedtak og plasserte som nevnt gutten i beredskapshjem. Her ble han som nevnt værende i 5 måneder, inntil Fylkesnemnda i Troms og Finnmark avsa avgjørelse i omsorgssaken i august 2015.

Barnevernet tapte i fylkesnemnda
Fylkesnemnda bestemte i august 2015 at det ikke var grunnlag for omsorgsovertakelse. Derved fikk gutten flytte hjem igjen, og måtte begynne å tilpasse seg hjemmeomgivelsene han hadde vært borte fra i 5 måneder. "Reversering" - påstod da barnevernet - og mente dette ville gå fryktelig galt og anket nemndas avgjørelse sporenstraks til tingretten.

Foreldrene tapte i tingretten

I juni 2015 avsa tingretten dom og kom overraskende til motsatt resultat.

Rettens juridiske dommer dissenterte riktignok, slik at det bare var legdommeren og den fagkyndige meddommeren som var enig med barneverntjenesten.

Som følge av at det som kjent er flertallet som bestemmer, ble det derfor avsagt dom i samsvar med det.

Foreldrene anket så tingrettens dom videre til lagmannsretten, hvor dom altså nå nettopp har falt.


Lagmannsrettens begrunnelse

Det fremgår av den ferske dommen at lagmannsretten mente at de positive egenskapene ved tenåringsgutten, med all forsiktighet også måtte kunne tilskrives noe den omsorgen han hadde fått gjennom alle årene før han flyttet i beredskapshjem, og ikke bare 5-måneders oppholdet der.

Det var nemlig det siste barnevernet hadde påstått.

Foreldrene ble bistått av Advokatfirmaet Sylte samt av advokat Cato Simonsen.

Vi gratulerer familien med seieren i lagmannsretten.

Del denne siden: