Knusende seier til familien i tingretten

Bilde: Illustrasjonsbilde Advokatfirmaet Sylte

Knusende seier til familien i tingretten

Barnevernet strittet i mot både foreldre og sakkkyndiges anbefalinger. Sak om oppdragervold og annen kultur. Knusende seier i tingretten.

Publisert: 1. desember 2014

Barna tilbakeføres til sine foreldre, det står det i domsslutningen jeg mottok i dag. En svært hyggelig lesning for familien det gjelder -og for meg som advokat.

Tilsynsfører og veileder - og barnevernet - hadde i følge retten ikke vært "kultursensitive", og hadde misforstått alt. Derfor ble det en svært lang kamp.

Bakgrunnen

Familien fra Asia ble fratatt barna ved akuttvedtak og senere omsorgsovertakelse i 2012, med påstander om grov vold. I tilbakeføringssak tidligere i år tapte de i fylkesnemnda, men vant nå frem ved dom fra tingretten som ble mottatt i dag. Nå har barna vært borte fra sine foreldre i over 2 år, og gleder seg nok over å treffe dem igjen.

Tingretten mente at det ikke var utøvd slik grov vold som det tidligere hadde blitt lagt til grunn hadde vært, da omsorgen ble tatt for 2 år siden. Barnevernet hadde i følge tingretten nå, misforstått "signalene" hos barna (etter plasseringen), og det hadde "bare" dreid seg om "ordinær" oppdragervold.

Slik oppdragervold (klaps og lignende) har vært ulovlig i Norge siden 2010, men er fortsatt tillatt i store deler av resten av verden.

Oppdragervold begrunner ikke omsorgsovertakelse, men fordrer veiledning av foreldre slik at de kan få bedre strategier i samsvar med norsk kultur og straffelov.

Bare dersom slik veiledning ikke fører frem, kan omsorgen tas. I så fall skal barna primært plasseres hos annen familie. Dersom slik ikke finnes eller kan stille opp for barna, kan derimot det offentlige etter loven foreta plassering i utenforstående hjem.

Asiatisk kulturforståelse

Hovedgrunnen til at foreldrene vant frem i denne saken, var at det for tingretten ble engasjert to sakkyndige med spesialkompetanse asiatisk kulturforståelse.

Denne kompetansen ble benyttet i tilnærmingen og kontakten til foreldrene og forståelsen av dem, og vurderingen av saken som sådan.

Manglende kulturforståelse

Tilsynsfører som barnevernet støttet seg på, mente for eksempel at foreldrene manglet evne til å se barnas behov og implementere dem i god sosial omgang, og viste til at halvparten av samværstiden gikk med til matlaging og spising.

Helt riktig forklarte de sakkyndige - slik er asiatisk kultur. Ved dette viste foreldrene at de satte pris på barna sine og omvendt. Dette tilsvarer at norske foreldre sitter på gulvet og leker lego sammen med barna.

Veileder mente så for eksempel at det ikke var mulig å korrigere foreldrene når "feil" oppstod under samværene, fordi de da gikk i vranglås.

Fordi veileder ikke brukte tid på bygge opp tillit og i stedet fremstod som konfronterende mente derimot de sakkyndige, ut fra asiatisk folkeskikk og tankegang.

Barnevernet var sterkt uenige med de sakkyndige, og viste nettopp til tilsynsperson og veileders vurderinger. Vedkommende ble nemlig av seg selv og barnevernet beskrevet å ha høy faglig kompetanse, og mente at foreldrene var helt håpløse og at ikke noe "nådde inn til dem". Tingretten delte altså ikke denne oppfatningen med dem.

Rettssikkerhetsproblem

Det er tilfeldig i dag om det engasjeres sakkyndige med slik kompetanse som i denne saken, for det finnes knapt psykologer med nødvendig flerkulturell kompetanse.

Dette utgjør et åpenbart rettssikkerhetsproblem. Jeg vet med sikkerhet hva resultatet ville blitt, om de sakkyndige i denne saken ikke var spesialiser på asiatisk kultur.

Vi som som er advokater ser dette problemet stadig - for svært mange saker dreier seg nettopp om oppdragervold. Det er ikke uten grunn at kanskje 100 millioner russere tror at Norge har satt igang en offentlig assimilierinsprosess av norskboende russiske barn. Se egen artikkel vi har skrevet om det som du finner her.

Del denne siden: