Millionerstatning etter NAV-feil

Advokat Helge Dolsvåg er fornøyd med at hans klient har fått erstatning for feilen som ble begått hos NAV.

Millionerstatning etter NAV-feil

Saksbehandler hos NAV glemte å informere søkeren om regelverket. Nå er søkeren tilkjent millionbeløp i erstatning etter reglene om arbeidsgiveransvar.

Olav Sylte

Forfatter: Olav Sylte
Publisert: 15. august 2018

Staten er ansvarlig for de ansatte i NAV-systemet, og kan på lik linje med private foretak bli erstatningsansvarlig etter reglene om arbeidsgiveransvar. En fersk avgjørelse fra Arbeids- og sosialdepartementet er illustrerende. En 63-åring ble tilkjent ca. en million kroner som følge av mangelfull informasjon fra saksbehandler. Avgjørelsen er gledelig lesning og viser at det er mulig å gjøre ansvar gjeldende også overfor offentlig ansatte.

Sakens bakgrunn

Saken dreier seg om en 62-år gammel mann som skulle søke om avtalefestet pensjon. En stund før han fylte 62 og denne ordningen kan starte å fungere, så kontaktet han det lokale NAV-kontoret. Han snakket med en saksbehandler og mottok informasjon og søknadsskjema. 

Den aktuelle saksbehandleren visste at mannen mottok uføretrygd fra tidligere (50 pst). Etter regelverket må søkere si fra seg uføretrygden før fylte 62 år, ellers mistet de retten til avtalefestet pensjon. Det  hjelper heller ikke å si fra seg etter fylte 62 år, og deretter søke om avtalefestet pensjon for tiden videre. Mottar en uføretrygd når en er fylt 62 år, så er all mulighet for avtalefestet pensjon ute for alltid. Dette fremgår også av et eget rundskriv som de ansatte ved NAV skal ha kunnskap om.

Den aktuelle saksbehandleren informerte ikke om denne regelen. Som følge av dette sa derfor ikke mannen fra seg uføretrygden han allerede mottok. Da han senere så mottok vedtaket på avtalefestet pensjon, fikk han naturlig nok avslag og med nettopp dette som begrunnelse. 

Kontaktet advokat

Mannen ble sjokkert da han mottok avslaget og særlig med begrunnelsen som ble gitt. Han kontaktet da advokat Helge Dolsvåg i Advokatfirmaet Sylte.

Dolsvåg klaget først over avslaget og uttømte således muligheten for å få omgjort vedtaket. Klagen ble ikke tatt til følge i noen instans, heller ikke Norges Høyesterett. Etter dette fremmet han så krav om erstatning mot NAV, tilsvarende det økonomiske tapet mannen fikk som følge av feilen fra saksbehandler.

NAV erkjente feil

NAV-klageinstans sa seg enig i feilen som ble gjort. De kunne ikke finne noe notat fra samtalen med mannen da han ble informert før han fylte 62 år. Som følge av dette, ble det også fra NAV`s egen side lagt til grunn at mannen ikke ble gitt informasjonen han burde ha fått.

Måtte behandles av departementet

Som følge av erstatningsbeløpets størrelse (ca. en million kroner), måtte saken om erstatning oversendes til Arbeids- og sosialdepartementet for behandling som kompetent myndighet. Dette skjedde i mai i år, etter at saken i forkant av dette hadde blitt behandlet i Arbeid- og velferdsdirektoratet.

Departementet traff avgjørelse i saken den 11. juli i år. 

Det fremgår av avgjørelsen at mannen ble tilkjent 130.000 kroner i lidd økonomisk tap for perioden fra han fylte 62 år (2013) og frem til i dag. 

Videre fremgår det at NAV i tillegg, ble pålagt å betale han ut et månedlig tillegg til alderspensjonen til mannen i årene fremover. Dette skal i følge departementet gjøres så lenge mannen lever. Tillegget skal være identisk med det tillegget manne ville fått, om mannen hadde fått informasjonen han burde fått da han ringte saksbehandleren i NAV for ca. 5 år siden.

Millionbeløp

Da mannen krevde erstatningen, viste Dolsvåg til at mannens mor levde til hun var 96 år gammel. I følge Dolsvåg skulle dette tilsi at en måtte legge til grunn at hennes sønn ville leve like lenge. En slik høy levealder, tilsier at erstatningen utgjør ca. en million kroner..


Del denne siden: