Vil ikke respektere EMK

Vil ikke respektere EMK

Fylkesnemnd mangler grunnleggende jusskunnskap. Jeg stiller spørsmål ved om nemnda i det hele tatt kan anses som et "tribunal", slik at vedtak derfra kan benyttes til noe som helst før domstol har talt.

Olav Sylte

Forfatter: Olav Sylte
Publisert: 9. desember 2017

Ei fylkesnemnd ved dens leder har i går erklært at den likevel ikke er villig til å respektere Den europeiske menneskerettighetskonvensjon fullt ut. Nemnda nekter å sikre, eller tillate andre å sikre, bevis i form av lydopptak av forhandlingene, jf. EMK artikkel 6. På toppen av det hele, mener nemnda at det heller ikke finnes overprøvingsmulighet for slik feil jusskunnskap.

Jeg skrev om temaet for noen dager siden, og det endelige svaret på kravet om lydopptak kom i går og det var negativt. 

Nemnda skrev blant annet:

Spørsmålet kan uansett ikke bringes inn for retten for selvstendig avgjørelse, jf. HR-2017-847-A avsnitt 43. 

Nemnda bommer fatalt.  

Nevnte avgjørelse fra Høyesterett som nemnda har vist til, gjaldt ikke direkte krenkelse av noen artikkel i EMK men et helt annet spørsmål, nemlig som Høyesterett uttalte i avsnitt 43:

Ut fra det samlede rettskildematerialet finner jeg det klart at en saksstyrende avgjørelse som ikke er avvisningsvedtak, ikke kan gjøres til gjenstand for selvstendig søksmål.

Ved direkte krenkelse av noen av menneskerettighetskonvensjonens artikler, følger det derimot direkte av EMK artikkel 13 at borgerne har krav på å få prøvd slike krenkelser som selvstendig sak i nasjonal rett (subsidaritetsprinsippet = krenkelser skal først forsøkes prøvd i nasjonal rett og EMD er siste instans). Dette er også fulgt opp av lagmannsretter og Høyesterett i en rekke saker de siste årene. 

Fylkesnemnda kan ikke gjøre som den vil. Den må vise den nødvendige respekt for gjeldende regelverk, og kan etter EMK artikkel 13 endatil tvinges til det. Jeg kommer ikke til å legge meg ned.Del denne siden: