Protector dømt etter feil hos advokat!

Eidsivating lagmannsrett, Eidsvoll

Protector dømt etter feil hos advokat!

Advokaten sendte ikke tilsvar innen fristen. Dømt til å betale en halv million kroner.

Publisert: 30. mai 2017


Tingretten avsa fraværsdom og dømte Protector forsikring til å betale ca. en halv million kroner til en boligkjøper. Dette etter at Protectors advokat ikke sendte tilsvar til retten inne fristen som var satt. Lagmannsretten forkastet deretter Protectors anke om å ikke godta forsinkelsen, og langet samtidig ut mot Protectors egen advokat.

Fraværsdom innebærer at retten dømmer i samsvar med saksøkers krav, uten å prøve bevisene i saken og uten å høre motparten (her Protector). Kjennelsen hvor advokaten fikk det glatte lag, ble avsagt av Eidsivating lagmannsrett den 24. mai i år (LE-2017-069926).

Selv hevdet advokaten at han hadde vært svært syk og helt arbeidsufør i en lang periode.

Tingretten hadde satt tilsvarsfristen til 26. januar. Tilsvaret ble imidlertid mottatt av retten først den 23. februar og var datert 13. februar og adressert til feil domstol.

Det er svært strenge og rigide regler for å gi tilsvar innen fristen retten har satt. Sykdom kan være en slik hindring og som er utenfor partens kontroll, men sykdommen advokaten i dette tilfellet påberopte seg gjorde etter lagmannsrettens syn det ikke "umulig eller uforholdsmessig byrdefullt å foreta prosesshandlingen i tide", dvs. å sende inn tilsvar. De ankende parter var dessuten representert ved advokat i et større foretak, skriver lagmannsretten i kjennelsen.

Lagmannsretten uttalte i oppsummeringen at advokaten;

"til tross for sykmeldingen og hans mentale tilstand, må være sterkt å bebreide for at tilsvar ikke ble inngitt innen fristen. I mangel av andre holdepunkter må lagmannsretten også legge til grunn at advokat (y ved samme kontor) var involvert i saken. Selv om det er uklart for lagmannsretten hvilken befatning han faktisk har hatt med saken, må ansvaret for fraværet plasseres hos de ankende parters representanter".

Det er ukjent om Protector vil anke avgjørelsen videre til Høyesterett.

Du finner flere artikler i vår NYHETSAVIS.


Del denne siden: