Overta til tvangs-salgspris

Bilde: Illusstrasjonsbilde, Gettyimages

Overta til tvangs-salgspris

Ny lagmannsrettsdom gir mulighet for å overta bolig til lav tvangssalgspris på skifteoppgjøret mellom ektefeller. Ekteskapsloven gir muligheten til forkjøpsrett på tvangssalg.

Publisert: 9. juli 2017

Borgarting lagmannsrett har denne uka bestemt at ektefeller kan overta bolig på skilsmisseoppgjøret til "tvangssalgspris". Dette er vanligvis en lavere pris enn ordinær salgspris. Fremgangsmåten er å si seg enig med ektefellen i at boligen skal selges, men holde fast ved at det skal skje ved tvangssalg. Deretter kan den av ektefellene som vil overta boligen, benytte forkjøpsretten etter ekteskapsloven § 71.

Saken Borgarting lagmannsrett har avgjort gjelder en anke over tingrettens beslutning av mai i år om tvangssalg av bolig etter ekteskapsloven § 71 tredje ledd. Partene var enige om å selge boligen, men ikke hvordan det skulle skje. Den ene ektefellen krevde tvangssalg og den andre motsatte seg det. Han anførte at tvangssalg ikke var nødvendig fordi partene var enige om at salg uansett skulle skje og at et tvangssalg bare ville gjøre salgsprisen lavere, men ble altså ikke hørt med det.

Mannen anførte forgjeves at:

"Tingretten har tolket ekteskapsloven § 71 tredje ledd feil. Det er her ikke grunnlag for å gjøre unntak fra hovedregelen om at det må foreligge tvangsgrunnlag før tvangssalg kan besluttes. Partene har aldri vært uenige om at deres eiendommer skal selges på det åpne markedet og at markedsverdi skal legges til grunn for deling av boet. Konflikten mellom partene gjelder hovedsakelig verdifastsettingen av boligen i [adresse]. Motpartens motivasjon for å kreve tvangssalg er å holde prisen lav slik at hun selv kan tre inn i laveste bud. Beslutningen er derfor uansett åpenbart urimelig".

Lagmannsretten skriver i dommen som ble avsagt 7. juli 2017 (LB-2017-101298):

"Terskelen for å anse en innsigelse som klart uholdbar er forholdsvis høy, se LA-2017-37984 med henvisninger til forarbeider og rettspraksis. Nå som offentlig skifte ikke lenger er aktuelt, er As eneste innsigelse at man ved tvangssalg ikke vil oppnå like høy pris som ved salg på det åpne marked. Dette er en klart grunnløs innsigelse. Det vises blant annet til LF-2011-100887, gjengitt i Norsk Lovkommentar note 44 til sameieloven § 15, der det uttales at argumentet om at tvangssalg var en uheldig og tapsbringende salgsmåte var en åpenbart grunnløs innsigelse.

Vilkårene for salg etter ekteskapsloven § 71 er etter dette til stede, og anken forkastes".

Det er ukjent om dommen blir påanket videre til Høyesterett.


Del denne siden: