Overtakelsesprotokoll er avtaledokument

Illustrasjonsbilde overtakelsesprotokoll

Overtakelsesprotokoll er avtaledokument

Risikerer å tape rettigheter ved signeringen, om du ikke tar reservasjon for krav du kjenner til at du har mot avtalemotparten.

Publisert: 16. juni 2017

En boligkjøper tapte retten til å reklamere over forhold som han kjente til på overtakelsestidspunktet, fordi han signerte overtakelsessprotokollen hvor det fremgikk at huset var levert i henhold til kontrakt uten å besørge inntatt reservasjon. Dette fremgår av en ny dom fra Gulating lagmannsrett, avsagt 12.6.17 (LG-2016-198836).

Det fremgår av dommen om dette:

"Lagmannsretten er kommet til at det i forbindelse med overtagelsesforretningen ble inngått en bindende avtale. ..

Formålet med overtagelsesforretningen var overlate boligen til kjøperen og å få avklart om leveransen var i samsvar med kontrakten. I dette tilfellet hadde det vært en langvarig forutgående diskusjon om ulike mangler ved boligen og leveringstid. Dagmulkt hadde også vært diskutert. I en slik situasjon må det ha vært klart for (kjøper) at dette ville bli et tema under overleveringen. Overleveringsprotokollen har et punkt F der det fremgår:

«Sammen med selger har kjøper i dag besiktiget bygget og eiendommen og bekrefter med dette at alle leveranser er levert i henhold til kontrakt.»

Dette punktet angir kjernen i det som skulle skje på overleveringsforretningen. Kjøperen vil ha en klar forventning om at den som møter på vegne av selgeren har nødvendige fullmakter til å gjennomføre forretningen, herunder avklare eventuelle om mangler og dagmulkt".

Dommen viser at overtakelsesprotokollen er et svært sentralt dokument, og også kan være et selvstendig avtaledokument mellom partene. Den av partene som vil kreve noe av den annen i ettertid, og som er kjent med grunnlaget, risikerer å tape retten om protokollen signeres uten reservasjon.


Del denne siden: