NAV tapte to ung-ufør saker i Trygderetten

NAV tapte to ung-ufør saker i Trygderetten

NAV tapte to separate saker om retten til ung ufør i Trygderetten nå i februar - på samme dag. Vi representerte NAV`s motparter i begge sakene.

Olav Sylte

Forfatter: Olav Sylte
Publisert: 13. februar 2018

Trygderetten avgjorde den 2. februar i år to separate saker om retten til ung ufør-pensjon. I begge sakene fikk klagerne medhold, og de fikk også tilkjent saksomkostninger. Begge klagerne var bistått av advokater fra advokatfirmaet Sylte. Både vi og klientene er naturlig nok fornøyd med resultatene.

Unge uføre er sikret en minstesats som er langt høyere enn for eldre uføre. For enslige uføre med barn, utgjør for satsen 272.000 kroner og for enslige uten barn 244.000 kroner. Begge deler utgjør over 100.000 kroner mer pr år, for uføre som har vært uten arbeid fra fylte 20 år. Les mer om uføretrygd.

Sak om rusmisbruk (ANKESAK NR. 17/01185)

Den ene saken gjaldt en mann i 30-årene, som hadde hatt en vanskelig oppvekst og tidlig voksenliv. NAV mente at hans psykiske plager og mistilpasning til arbeidslivet, skyldes rusmisbruk over tid. NAV ble ikke hørt med det i Trygderetten som i det ferske vedtaket uttalte:

Ut fra sakens medisinske opplysninger, mener retten at det er dokumentert at X, i hvert fall siden 2006, har hatt en alvorlig psykisk sykdom i form av primær psykose. utløst første gang av stoffmisbruk. På tross av komorbiditeten (samsykeligheten) med rus, finner retten at alvorlig psykisk sykdom må sies å være klart dokumentert for fylte 26 år.

Retten kan ikke se at opplysningene om X`s utdanning, militærtjeneste og arbeidsforhold fra 2003 til 2006 gir grunnlag for en annen vurdering av sykdommens alvorlighet for fylte 26 år.

Mannen ble bistått av advokat Sajid Iqbal.

Sak om bilulykke (ANKESAK NR. 17/03225)

Den andre saken gjaldt en kvinne i 30-årene som hadde vært utsatt for en trafikkulykke i tidlig 20-årene, før hun fylte 26 år. Hun hadde stått i mer omfattende jobber før ulykken. Etter ulykken hadde hun også jobbet noe, først i 100 prosent stilling og deretter i redusert stilling. NAV mente at denne jobbingen etter ulykken beviste at hun ikke  var blitt alvorlig invalidisert ved selve ulykken. Trygderetten var ikke enig og uttalte:

Det framgår av både legeerklæringer og X`s egne beskrivelser at hennes sykdomsplager har medført vesentlig begrensninger også i dagliglivet, for eksempel kan hun ha dager da hun ikke klarer å ivareta personlig hygiene. Husarbeidet skal også medføre store utfordringer for henne. Hun beskriver det som spesiell smertefullt med løft, bæring, støvsuging. vask, påkledning og gjøremål som innebærer brå bevegelser.

Etter en helhetsvurdering finner retten det tilstrekkelig sannsynliggjort at Xs sykdomsplager har medført en så omfattende funksjonsnedsettelse at hun må regnes for å ha vært betydelig invalidisert i både dagligliv og arbeidsliv for hun fylte 26 år.

Kvinna ble bistått av advokat Helge Dolsvåg.

Del denne siden: