Grenseløs adferd på Facebook

Impulsiv agressiv adferd på sosiale medier kan skade saker om barn

Grenseløs adferd på Facebook

Vi advarer foreldre mot å skrive om egne saker om barn i sosiale medier, for det vil vanligvis innebære identifisering av barn. Det slår alltid negativt ut, og kan i verste fall være dråpen som gjør at en mister både omsorg og foreldreansvar.

Olav Sylte

Forfatter: Olav Sylte
Publisert: 11. mars 2018

En del foreldre omtaler egne barnevernsaker på Facebook, endatil mens sakene pågår. Det utleveres taushetsbelagte personopplysninger om både barn, en selv som barnets forelder og andre involverte i saken og slik at alle blir identifisert (også barn). Som advokater i slike saker og andre saker som gjelder barn, har vi plikt til å advare mot slik adferd. Dette fordi den kan få store konsekvenser for både foreldre og barn. 

I sak om barnevern eller barnefordeling kan en som forelder både miste omsorgen for barn, bli fratatt foreldreansvar og i barnevernsak bli nektet tilbakeføring av barn som allerede er i fosterhjem. Dette fordi bestemmende rettslige instanser slår ned på slik adferd. En kan mene hva en vil om det, men slik er det. Det er heller ikke noe som tyder på at det i nærmeste fremtid blir annerledes. Det er et sikkert faktum, og det er det vi informerer om i artikkelen her. Vi vil dokumentere med sitat fra tre Fylkesnemndsavgjørelser fra senere tid.

Den nevnte adferden kan naturligvis aldri være avgjørende for slike konsekvenser,  men den kan være "dråpen" som gjør at saken får slikt uønsket utfall. Ikke alle ser nyansene her. Noen tror at fordi noen har omtalt egen sak på nett og har utlevert både seg selv og egne barn, og ikke har blitt fratatt omsorgen til tross for det, så er det ikke et problem likevel. Eksemplene nedenfor viser at det er feil, og vi mistenker noen ganger at det motsatte blir påstått i sosiale medier av personer som ønsker at flest mulig skal få samme unødvendige problem som en selv har (fratatt omsorg, konflikt med offentlige instanser m.v).

Fylkesnemnda i Sogn og Fjordane FNV-2017-77-HSF 

I denne saken ble foreldrene fratatt omsorgen og fikk begrenset samværskontakt. Det fremgår av begrunnelsen at det blant annet er pekt på FB-aktivitet:

"Far har så langt involvert barna i barnevernssaken og det må derfor gis adgang til å sette inn tilsyn ved hans samvær. Far har videre vist en grenseløs atferd bl.a. gjennom Facebook. På denne bakgrunn må også den elektroniske kontakten mellom barna og han begrenses".

Fylkesnemnda i Nordland FNV-2017-1144-NOR 

Far ble fratatt foreldreansvaret. Det fremgår av begrunnelsen blant annet at:

"Barnet reagerer også på at Far har lagt ut bilde av henne på Facebook. A forklarte at hun mener dette er private ting om henne og hennes sak som ikke andre bør få tilgang til. A forklarte også på spørsmål at hun ikke føler seg trygg selv om Far har sagt at det ikke skal skje igjen, og at hun mener at han har misbrukt foreldreansvaret ved å gjøre dette. A opplyste også at hun merker at dette har hatt betydning for hvordan hun er på skolen, og at hun er mer tilbaketrukket nå.

Nemnda legger også vekt på at Far, ved å ha valgt å offentliggjøre sin kamp mot barneverntjenesten og mot fosterforeldrene – særlig fosterfar – på en slik måte, har han også utsatt A for belastning ved at hun ser negative opplysninger om sine fosterforeldre på nettet. Dette er belastende for henne, i første omgang fordi hun opplever at fosterforeldrene urettmessig blir negativt omtalt. En større skade kan oppstå, dersom opplysningene fører til at forholdet mellom henne og fosterforeldrene blir vanskelig. Det vises til As problemer med tilknytning og hennes sårbarhet i relasjoner".


Fylkesnemnda i Agder FNV-2017-834-AGD

Mor ble nektet tilbakeføring av barn. Det fremgår av begrunnelsen blant annet at:

"Mor filmer barneverntjenesten med sin mobiltelefon når de står på trappen og snakker med mor, og medvirker til at dette legges ut på facebook. Nemnda er på bakgrunn av mors påfallende handlingsmåte usikker på om mor faktisk forstår at hun må bidra til å opplyse saken om hun ønsker datteren hjem, og om hun forstår at atferden hennes beskriver hennes fungering. 

Mor synes mer opptatt av å stenge barneverntjenesten ute enn å ha fokus på hva som er til datterens beste og hvordan mor kan bidra til det. Når mor nå sier at hun vil samarbeide med barneverntjenesten, fremstår det som ikke troverdig. 

Mors og Fars mangelfulle oppfølgning av den avtalen som lå til grunn for at D skulle tilbake til dem, illustrerer mors manglende vilje til å stå ved det hun lover, og hennes intensjon om å unndra seg barneverntjenesten og offentlige hjelpetiltak. Mor har hatt en svært omflakkende og uforutsigbar tilværelse siden hun fikk datteren D, og mor har stadig vært på farten".

Den faktiske regelen synes derved å være åpenbar og klar, nemlig at du har større mulighet til å komme godt ut i sak om barnefordeling eller barnevern dersom du ikke omtaler saken med identifisering i sosiale medier. 

Del denne siden: