Feil på feil - men endte motsatt vei!

Feil på feil - men endte motsatt vei!

Først feil fra flertall i fylkesnemnda så feil fra en sakkyndig psykolog engasjert av retten. Dette var egentlig en typisk sak der alt kunne gått galt. Heldigvis gikk det motsatt.

Olav Sylte

Forfatter: Olav Sylte
Publisert: 14. november 2017

Fylkesnemnda i Troms og Finnmark vedtok for ett år siden omsorgsovertakelse av tre barn i barneskolealder. De skulle så hentes av barnevernet og plasseres i fosterhjem, men da satte Hammerfest tingrett foten ned. I følge retten skulle ikke barna kunne hentes slik nemnda hadde besluttet, før retten hadde studert nærmere grunnlaget.

Vi gratulerer familien med utfallet av prosessen, en prosess som egentlig kunne gått riktig så galt. Heldigvis gikk det denne gang motsatt.

Fylkesnemndas behandling

Fylkesnemnda mente at utfordringene i familien var så store at de ikke kunne avhjelpes med hjelpetiltak. Nemnda uttalte:

«Fylkesnemndas flertall finner at hjelpetiltak ikke kan avhjelpe situasjonen, jf. barnevernloven § 4-12 andre ledd. Familien har over tid mottatt tunge og omfattende hjelpetiltak uten at det har hatt nødvendig effekt. Selv om mor i hovedsak har vært positiv til å motta hjelp, har hun i for liten grad evnet å nyttegjøre seg tiltakene ved å bedre den omsorgen hun gir sine barn.

Fylkesnemndas flertall har merket seg at alle barna i samtale med oppnevnt talsperson har uttalt at de ønsker å bli boende hos sin mor. Flertallet har lagt vekt på barnas mening, men finner samlet sett at de øvrige momentene i saken tilsier at en annen løsning er til barnas beste».

Ved dette bestemte nemnda at barna skulle tvangsfjernes fra sine foreldre og plasseres i fremmed fosterhjem. Til tross for krav fra foreldrene, ble det endatil besluttet at "effektueringen" av dette vedtaket skulle skje straks, og ikke utsettes inntil tingretten hadde fått sett på saken.

Det alminnelige medlem i nemnda var uenig og delte ikke flertallets syn i at det var nødvendig med omsorgsovertakelse. Nemndas vedtak ble avsagt i samsvar med flertallets oppfatning.

Foreldrene anket til tingretten

Foreldrene var naturlig nok uenige med nemnda og anket både avgjørelsen om omsorgsovertakelse og beslutningen om å ikke gi utsatt iverksettelse inn for tingretten. Her tok det nesten ett år frem til hovedforhandling skulle avvikles for noen uker siden.

Det var ikke rettens feil at det tok så lang tid, men en sakkyndig som utførte oppdrag på vegne av retten. Denne måtte byttes ut, og det medførte at hele utredningen for tingretten måtte starte på nytt igjen.

Familien er likevel svært fornøyd med tingrettens saksbehandling. Retten omgjorde straks nemndas avgjørelse om at barna kunne hentes med en gang, og byttet etter hvert ut den sakkyndige som støttet nemnda på sviktende grunnlag. Tingretten opphevet til slutt nemndas omsorgsovertakelse, ved dom av 1. november i år.

Alvorlige feil fra sakkyndige

Retten oppnevnte som nevnt en sakkyndig psykolog til utrede mor og barn etter at anken ble mottatt. Den sakkyndige kom etter utredningen til det samme som flertallet i nemnda, og mente at barna burde bli værende i fosterhjem.

Den Barnesakkyndige kommisjon som skal kvalitetssikre alle sakkyndigrapporter, kom imidlertid til at rapporten fra den sakkyndige psykologen var så faglig dårlig at den ikke kunne anvendes av retten. Det heftet en rekke feil ved den, blant annet manglende undersøkelser og sammenblanding av vurderinger og faktum.

Som følge av dette besluttet retten oppnevning av ny sakkyndig for helt ny utredning. Denne nye sakkyndige kom etter sin utredning, til stikk motsatt konklusjon som den første sakkyndige og flertallet i nemnda. Vedkommende var således enig med mindretallet i nemnda (det alminnelige medlem).

Det var Hammerfest tingrett som avsa dom i saken. Det skjedde den 1. november i år og ved dommen ble fylkesnemndas vedtak opphevet etter anbefaling fra den nye sakkyndige (16-189911TV|-HAFE)

Barnevernet «snudde»

Barnevernet «snudde» tvert om da den nye sakkyndigrapporten kom rett før hovedforhandlingen skulle avvikles, og nedla selv påstand om at nemndas vedtak burde oppheves. Dette ble også tingrettens beslutning, hvor det fremgår av dom fra 1. november i år at:

«De hjelpetiltak som allerede er igangsatt bør videreføres. Det holdes ansvarsgruppemøter med skolen, helsepersonell og mor. Samarbeidet fungerer. Mor har et godt forhold til barnevernet og helsesøsteren og kan snakke åpent om eventuelle problemer. Alle parter sier hun er veiledbar.

I andre kommuner tilbys foreldre ofte kursing i COS (circle of security). Foreldrene inviteres da til å reflektere over barnets adferd, følelser og behov, for å fremme mentalisering og utvikle en mer sensitiv og utviklingsstøttende omsorg.

Da mor er lærevillig og åpen for nye ting, vil et slikt kurs kanskje inspirere mor til å gjøre omsorgen og oppdragelsen mer allsidig».

Partene ble bistått av advokatene Celia Finckenhagen Lie og Sigve Hansen

Del denne siden: