Barnehagefravær ble til alvorlig barnevernsak

Barnehagefravær ble til alvorlig barnevernsak

Barnevernet og nemdsleder villa ha 3-åringen i fosterhjem som følge av stort fravær i barnehagen. Slik gikk det imidlertid ikke, flertallet "dissenterte".

Publisert: 6. september 2017

Etter stort fravær i barnehagen, først og fremst fordi barnet var til ulike medisinske behandlinger, og dårlig samarbeid med barnevernet, fremmet det lokale barnevernkontoret sak om omsorgsovertakelse for en 3-åring. Fylkesnemndas leder var enig i at barnet ut fra situasjonen måtte i fosterhjem, men de to andre nemndsmedlemmene satte da foten ned og uttalte at:

"mor ikke alltid klarer å sette barnets behov først når hun føler seg redd eller presset på andre måter", men at "(d)e mange og vedvarende konfliktene med barneverntjenesten etter flertallets oppfatning kunne vært redusert noe dersom barneverntjenesten hadde lagt mer vekt på å gjøre mor trygg i kontakten med dem."

Som følge av de to medlemmenes "dissenterende" standpunkt, ble det av flertallet bestemt at barnet likevel ikke skulle plasseres i fosterhjem. Vi gratulerer foreldrene med saksutfallet.

Det var Fylkesnemnda i Oppland og Hedmark som behandlet saken. Avgjørelsen falt den 1. september i år (FOH-2017/2255). Foreldrene ble bistått av advokatene Celia Finckenhagen Lie og Kjetil Sørensen.

Fylkesnemndas leder, som altså var enig med barnevernet i at barnet måtte plasseres i fosterhjem, begrunnet sitt standpunkt som følger (gjengis i sin helhet):

"Nemndsleder finner at den manglende oppfølgningen av barnet i forhold til oppmøte i barnehage representerer en alvorlig omsorgssvikt. Etter mindretallets vurdering har mor fått gjentatte oppfordringer til å sørge for at barnet kommer i barnehagen med bakgrunn i de særlige behovene barnet har knyttet til språk og sosial fungering.

Når mor ikke har klart å gjøre forbedringer i denne situasjonen, viser dette etter mindretallets vurderinger at hennes evne til å prioritere barnet og dets behov har alvorlige mangler.

Mindretallet kan se at det i perioder har vært mye oppfølgning av barnet i hjelpeapparatet, og at det dermed har måttet bli en del fravær fra barnehagen. Fraværet har imidlertid vært stort også i andre perioder. Mindretallet viser til at det har vært gjort gjentatte forsøk helt siden barnet ble født på å veilede mor til å forstå og ivareta barnets behov bedre.

Det har vært prøvd flere ulike metoder, uten at dette har ført til synlige resultater. Gjennomgående må det etter mindretallets vurdering konkluderes med at mor samarbeider dårlig og synes lite motivert for å motta veiledning, og at det foreligger mangler i hennes evne til mentalisering.

Mindretallet kan ikke se at ytterligere hjelpetiltak vil være egnet til å bringe omsorgen opp til et forsvarlig nivå, og finner omsorgsovertakelse nødvendig og i samsvar med barnets beste".


Del denne siden: