Spår korrupsjonsskandale i norsk barnevern!

Screenshot fra CNN

Spår korrupsjonsskandale i norsk barnevern!

Bare et tidsspørsmål før en får en kids for cash-sak også her i Norge. Alt ligger til rette for det.

Publisert: 15. august 2016

Det er bare et tidsspørsmål før en av de største korrupsjonsskandalene USA har hatt, den såkalte kids for cash-skandalen, kan få sin norske avlegger i en eller annen form. Det vil kunne skje i norsk barnevern, for akkurat nå ligger alt til rette for det.

Det er rett og slett for mange ulv som arbeider med barnevern og møter opp som fagvitner i domstolene. De har egentlig på seg fåreklær. Det dreier seg om forretningsfolk som faktisk tjener betydelig med penger på at barnevernet gis medhold.

Økt kommersialisering
Det er den ekstremt økende kommersialiseringen av barnevernplasseringer på privateid institusjon og i "bedriftseid" fosterhjem den aller siste tiden, som ligger bak spådommen her.

Utviklingen har skutt stor fart, også etter at jeg skrev om det sist. Det er nå halvannet år siden. Her kan du lese hva jeg skrev den gang.

Åpner for korrupsjon

Vi vet at det er mulig å "dømme" uriktig barn til institusjonsopphold. Dette ved at fagfolk uriktig uttaler at de anser dette nødvendig, og at nemnda eller retten kommer i skade for å legge fagfolkenes vurdering til grunn.

Vi vet tilsvarende at det er mulig å "dømme" barn til å måtte flytte hjemmefra til bedrifts-fosterhjem, ut fra tilsvarende resonnement om deres far og mor ved beskrivelser av barnas adferd. Her er faren ekstra stor, for bare de aller færreste av de som uttaler seg om dette har nevneverdig kompetanse innen adferdsanalyse i dag.

Stadig oftere ser vi at veltalende og tillitsvekkende og åpenbart inhabile "fagfolk" dukker opp som vitner i slike saker, og gir vurderinger som vi vet kan gi dem det jeg kaller "returprovisjon". Det er ulv i fåreklær, ved at de har eierinteresse i institusjonene eller fosterhjemmene som blir brukt, på nettopp barna som de samtidig vitner om med sin fagkunnskap.

Det er heller ikke korrupsjonen som er verst. Justismordene mot familiene som utsettes for noe slikt, kan aldri rettes opp igjen. Både barn og deres familier påføres traumer. Disse vil være der for dem, med negative virkninger for resten av deres liv.

Korrupsjonen kan påvirke rettssystemet på tre måter:

Alternativ 1: Engasjert av barnevernet i forkant

Det ene alternativet er at fagfolkene har vært leid inn av barnevernet for å gi råd/veiledning til foreldrene før plasseringen, og deretter møter i nemnda eller retten og uttaler seg negativt om foreldrene samtidig som de har fått eller tror de vil få oppdrag av barnevernet ved en plassering.

Dette kan de for eksempel gjøre ved å påstå at foreldrene ikke er veiledbare (i stedet for å peke på svakheter ved veiledningen de har gitt).

Forrige uke var jeg i nemnda i nettopp en slik sak. Vedkommende fagmann (utdannet sosionom), som vitnet på vegne av barnevernet var tydelig på at foreldrene ikke var veiledbare. Han fortalte at han hadde forsøkt dette på oppdrag fra barnevernet tidligere.

Det kom så frem at vedkommende gjennom sitt firma fakturerte hele 1,3 mill i året om barnet ble værende i hans bedrifts-fosterhjem.

En psykolog engasjert av foreldrene møtte også som vitne, men han var aldeles ikke enig i at det var grunnlag for en slik konklusjon. Avgjørelse i saken forventes foreligge i løpet av noen uker.

Alternativ 2: Dobbeltrolle i etterkant

Det andre alternativet er når barnet allerede er plassert og fagmannens dobbeltrolle skjer da, og foreldrene krever tilbakeføring. Da ser vi at ansatte/eier ved institusjonen (eller eier/veileder for benyttet fosterhjem), møter som vitne og fraråder tilbakeflytting. Også i slike tilfeller taper fagmannen inntekter ved at foreldre får barnet hjem.

Dette alternativet er en vanlig problemstillingen vi har i dag.

Alternativ 3: Indirekte løpende påvirkning
Det siste alternativet er den "løpende" produksjon av trengende i systemet, som kan opprettholde et unødvendig behov.

Det ligger i dette at en ikke kan utelukke at kommersielle hensyn kan medføre at det settes inn unødvendige ressurser eller opprettholdes unødvendige tiltak - slik at barnets beste ikke blir styrende for tiltak. Dette kan sammenlignes med overmedisinering av pasienter ut fra hensyn til legemiddelindustriens behov for gevinst.

Vi kan se utslag av dette i rettssystemet, ved at andre enn de kommersielle aktørene møter opp som vitner, og forteller om behovene de ser at barna har og ut fra sitt inn-put fra disse kommersielle aktørene som står bak.

Trenger ikke etterforskning for å se pengestrøm en gang
I disse tilfellene trenger en ikke engang en etterforskning som i cash for kids saken fra USA, for å fastslå nettopp det med "returprovisjon". Faktum er allerede ubestridt, og vi snakker heller ikke om et tosifret antall. Dette i seg selv er tilstrekkelig begrunnelse for å stå en hel dag i demonstrasjon på Karl Johan.

Det er selfølgelig ikke det at dommeren blir "bestukket" som er galt, men at dommeren i det hele tatt godtar at vedkommende ulv i fåreklær får møte i hans eller hennes rettsal.

Stadig flere forretningsfolk i barnevern

Det er ikke noe galt med å være forretningsmann. Det kan imidlertid ikke godtas at fagfolk uttaler seg som fagfolk, i saker hvor vedkommende i realiteten er "forretningsmann" ved å ha en økonomisk interesse av et bestemt resultat.

Flere av barnevernaktørene er allerede børsnotert. Sist ute var Human Care på den svenske Nasdaq-børsen nettopp nå. Det betyr at selskapets aksjer anses så interessante, at de gjøres til hyppig omsetning blant de med stor kapital.

Stadig flere drar derved ut millionbeløp på grunnlag av barnevernbarn. Dette bør få politikerne til å se nærmere på det som skjer. Særlig når antallet barn som tvangsplasseres utenfor sine hjem, ut fra siste barnevernstatistikk nå øker igjen. Les mer om det her.

Jeg peker dessuten på de stadig økende økonomiske overføringene til barnevernsystemet. De utgjør i dag ca. 20 milliarder kroner hver år. Les mer om det her.

Human Care (Løft AS) er for øvrig et nytt storselskap og kommer inn i tillegg til de nevnte aktørene i artikkelen jeg skrev for halvannet år siden. Den norske avdelingen av det svenskeide foretaket Human Care, forventes å omsette for ca. 100 millioner på norsk barnevern inneværende år.

Det dreier seg om norske og utenlandske forretningsfolk, som mange leverer nesten alt fra a - å innen helse, barnevern, omsorg og vitnemål. Jeg påstår ikke at det skjer, men mener det er påfallende at så mange ser bort fra muligheten, for at penger kan få noen til å si og "vurdere" hva som helst.
Et rettssystem bør ikke en gang ha åpning for slike muligheter, idet muligheten i seg selv er egnet til å svekke tilliten til et helt rettssystem.

Forbud for advokater å ha dobbeltrolle
Vi advokater er også forretningsfolk og mange kritiserer oss for det, men vi får ikke noe ekstra betalt for et bestemt resultat og det er det jeg skriver om her.

Vi har for eksempel ikke lov til å drive noen som helst annen virksomhet enn advokatvirksomhet, og vi har heller ikke lov til å drive no cure no pay, og det er en grunn til nettopp det.

Vi skal ikke kunne oppnå en økonomisk fordel av et bestemt resultat. For oss er rettssystemet således aldeles vanntett i forhold til problemet jeg har opp her.

Innfør interessekonfliktregelverk også for barnevernfolk
Det er forunderlig at norsk barnevernsystem, fylkesnemnd og domstol inkludert, ikke ser problemstillingen og setter foten ned for hva slags folk barnevernet trekker inn som sin vitneekspert. Hadde dette blitt gjort, ville ordningen straks opphørt, og en og samme aktør kunne ikke stå for "levering av alt".

Særlig problematisk er det når vi ser at den private part stadig oftere blir avskjært, fra å peke ut sakkyndig psykolog som en har tillit til for å gjøre den faglige vurderingen på habilt grunnlag.

Hvordan skal noen kunne tro på et fagvitne som forteller at barnet ut fra en faglig vurdering "må eller bør" fortsette å bo på en bestemt institusjon/fosterhjem, når vi vet at vedkommnde som sier dette eller dens eier vil "tape" millioner av kroner på at barnet bor i sitt eget hjem?

Det må straks lages regelverk som forbyr økonomisk interessekonflikt blant private aktører innen norsk barnevern, og holdningene til dem som jobber i vårt rettssystem og barnevern må endres helt. Det er rett og slett ikke plass til naive folk, i så viktige spørsmål som det å ta omsorgen for andres barn er.

Fylkesnemnd og domstol må ha en selvstendig kontrolleringsplikt, og forhindre at slike aktører får mulighet til å påvirke det rettslige resultat.

Bør forby uttak av profitt
Politikerne bør dessuten revurdere det sittende regjering har tillatt av uttak av økonomisk profitt, på grunnlag av arbeid med barnevernsbarn.

Jeg viser til det jeg skrev om for halvannet år siden og som du kan lese her.

Det er betimelig å stille spørsmål ved hvorfor det skal være mulig å ta ut slik profitt på barnevernsarbeid. Sittende politikere synes jo i dag å være samstemte i at det ikke skal være mulig å ta ut tilsvarende profitt innen arbeid med for eksempel norske skolebarn - som ikke er under barnevern.

Barn som er under barnevernet er ekstra sårbare for å bli utnyttet kommersielt, og det fremstår som støtende at de skal komme dårligere ut enn barn flest som ellers har det greit.

Det bør innføres et tydelig forbud mot uttak av utbytte fra selskap som driver privat innen barnevern. Det er lang fra greit at noen tjener penger på at Fylkesnemnda eller retten kommer til mulig feil resultat.

Advokatenes upopulære rolle i dag
Advokater som arbeider med slike saker, har det som sin plikt å kontrollere og føre bevis for eventuelle økonomiske interesser vitner måtte ha av et bestemt utfall.

Slike bør vitner bør ut av vitneliste lenge før de møter opp i en rettssal.

Denne utakknemlige jobben må gjøres av advokaten, uansett hvor lite populær han eller hun måtte bli ved å peke på de reelle økonomiske mulighetene vitner måtte ha.Del denne siden: