Vant barnevernssak i ekstraomgang!

Vant barnevernssak i ekstraomgang!

For halvannet år siden ble barna plassert i offentlig beredskapshjem. Nå er de hjemme igjen!

Olav Sylte

Forfatter: Olav Sylte
Publisert: 25. oktober 2016

I barnevernsaker må en gjøre riktige valg, og alle saker er forskjellige. Noen ganger må en være «ydmyk og sterk» på en gang, og kanskje måtte «endre noe kurs» i forhold til tidligere tankegang. 

En dom mottatt fra Borgarting lagmannsrett i dag, er illustrerende for det. Vi gratulerer vår klient for å ha gjort gode valg, og ikke minst for å ha holdt ut gjennom en lang saksgang.

Saken

For ett og et halvt år siden ble ei mor fratatt sitt barn, og det ble plassert beredskapshjem og senere i fosterhjem. Mor tapte alle runder i fylkesnemnd og rett, både med hensyn til det midlertidige akuttvedtaket og senere kravet om omsorgsovertakelse.

Hun anket så omsorgssaken til lagmannsretten og gjorde ytterligere noen grep, men barnevernet mente fortsatt at hun ikke hadde gjort tilstrekkelig. 

Bare ca. 5 prosent av barnevernsakene slipper inn til ny behandlingen i lagmannsretten. Denne instansen blir derfor en form for "ekstraomgang", for de få som får slik mulighet.

Lagmannsrettens dom

Lagmannsretten kom til at mor var i stand til å ha omsorgen for barnet i dag.

Retten bestod av 3 fagdommere, en sakkyndig meddommer og et vanlig medlem. De skrev en svært omfattende dom, og var enstemmige i sin konklusjon.

Mor beskrives som en «sterk» og «ydmyk» person som har gjort vanskelige valg i livet, og som har gjort mange grep for å forbedre situasjonen som lå til grunn for omsorgsovertakelsen.

Herunder peker lagmannsretten på at hun hadde brutt med ektefellen av hensyn til barna, og på en helt ny måte fått innsikt og søkt veiledning for omsorgsoppgaven.

Hun hadde også deltatt på kurs, og gitt uttrykk for at hun både trengte og ønsket mer hjelp i tiden fremover.

Som følge av mors valg og væremåte under veis i prosessen, kom lagmannsretten til at det i dag ikke lenger var fare for omsorgssvikt som ikke kunne avhjelpes ved bruk av adekvate hjelpetiltak, om barnet flyttet hjem. Således ble derfor bestemt at kunne skje.

Advokatfirmaet Sylte bistod mor i saken.

Del denne siden: