Advokater kan hjelpe med alt - nesten i hvert fall!

Illustrasjonsbilde fra Istock

Advokater kan hjelpe med alt - nesten i hvert fall!

Det finnes nesten ikke regler uten unntak. Regelen om at det er straffbart for advokat å bistå med hvitvasking, er imidlertid av en slik art. Her finnes ikke unntak.

Tina Ueland

Forfatter: Tina Ueland
Publisert: 7. februar 2019

Det er strenge regler for advokaters håndtering og identifisering av klienter, mottak og oppbevaring av betaling/midler, viderebetaling osv. Reglene ble for ikke lang tid skjerpet ytterligere, og alle advokatkontor plikter nå å ha eget internt og tilpasset "regelverk" og system.

Advokatkontor plikter bl.a. å ha instrukser som skal følges og advokatene skal ha egne systemer som sikrer etterlevelsen. Ved bokettersyn vil dette være noe av det første revisor ber om å få innsyn i, og mangler kan medføre disiplinære reaksjoner og i verste fall tap av bevilling.

Advokatfirmaet Sylte AS har siden 2018 hatt egen instruks som de ansatte plikter å kjenne til og etterleve. Den justeres/revideres fortløpende, ut fra erfaringer vi gjør og innspill vi får. Instruksen ble utarbeidet sommeren 2018 og har allerede hatt 3 revideringer.  Andre kontor som ikke har instruks, har tillatelse til å kopiere vår instruks og gjøre de endringer de vil ut fra eget kontors drift. Det anbefaler vi, for risikoen for tilsyn på dette området de kommende årene er stor antar vi.

Vår instruks lyder som følger:

INSTRUKS - HVITVASKING OG IDENTIFISERING - SIST REVIDERT 07.02.19

Følgende instrukser er innført og skal være kjent for alle ansatte:

1. Firmaet har egen ansvarlig advokat som er firmaets hvitvaskingsansvarlig. Vedkommende skal sørge for å være oppdatert på regelverk, og sørge for at de andre ansatte i firmaet også er det samme ut fra sin stillingsinstruks.

2.  Alle innbetalinger til klientkonto skal være forhåndsklarert skriftlig med ansvarlig advokat, som på sin side sender skriftlig dokumentasjon videre til hvitvaskingsansvarlig og firmaets ansvarlig for bank (P.t. Ueland

3. Firmaets ansvarlig for bank kontakter hvitvaskingsansvarlig straks om det kommer inn penger på klientkonto, uten at dette på forhånd er informert av ansvarlig advokat som beskrevet i pkt. 2. 

4. Alle innbetalinger til driftskonto fra utenlandsk konto over 10.000 NOK skal kontrolleres. Ved mistanke om misligheter, skal hvitvaskingsansvarlig kontaktes for nærmere vurdering.

5. Det er ikke tillatt å motta kontanter eller avtale betaling via VIPS eller andre betalingsplattformer. Alle innbetalinger skal skje direkte til firmaets kontoer.

6. Alle klienter skal identifiseres. Ved usikkerhet skal det alltid bes om gyldig legitimasjon og det skal tas kopi. Personnummer skal alltid føres i advisor. Ved tvil om identitet, dvs. tvil om legitimasjon er feil, skal hvitvaskingsansvarlig informeres. Se for øvrig pkt. 13.

7. Alle innbetalinger til driftskonto og klientkonto som kommer fra utenlandsk konto, skal straks rapporteres av bankansvarlig til hvitvaskingsansvarlig som skal avklare forholdet nærmere

8. Alle henvendelser fra nye klienter om saker som må påregnes kunne ende opp med pengeoverføring (eks. på grunnlag av låneforpliktelse, erstatning, arv, skifte eller annet), skal vurderes av ansvarlig advokat mht mulighet for at det foreligger mislighet (eks. penger stammer fra straffbar handling, sorte penger osv, skal gå til misligheter osv). Ved mistanke skal ansvarlig advokat kontakte hvitvaskingsansvarlig for nærmere vurdering.

9. Firmaet skal ikke påta seg oppdrag som dreier seg om rene transaksjoner (overføring av penger
10. Firmaet skal ikke bistå med eiendomsoverdragelse.
11. Enhver utbetaling fra firmaets klientkonto, skal skriftlig godkjennes av ansvarlig advokat i tillegg til hvitvaskingsansvarlig advokat.
12. Enhver ansatt skal ta opp med hvitvaskingsansvarlig spørsmål som er uklare og om en ikke er trygg på at en ikke befatter seg med midler eller verdier som omfattes av hvitvaskingsloven.
13. Alle nye klienter må legitimere seg ved bruk av gyldig legitimasjon, dersom den dreier seg om betaling fra klient, overføring av penger osv. I praksis betyr dette alle klienter som ikke er rene benifiserte saker hvor det er fri rettshjelp uten egenandel. Det skal registreres et eget notat på sak om at legitimasjon er sikret, og angi hvilken legitimasjon som er benyttet (eks notere nummer på pass, bankkort etc eller kopi med bilde om klient godtar dette). Se for øvrig pkt. 6.
14. Det skal ikke stå midler på klientkonto som ikke er identifiserbare mht eier. Klientkonto skal ikke benyttes på en slik måte at det oppstår fare for at midler rettsstridig blir holdt skjult for myndigheter eller klientens kreditorer.
15. Alle ansatte advokater skal jevnlig følge med på advokatforeningens nettside om hvitvasking, og informasjonen som blir gitt der. 
16. Hvitvaskingsansvarlig skal hvert år sørge for dokumentasjon/kvittering på at alle ansatte er oppdatert på regelverk og innforstått med denne instruks med oppdateringer.


Del denne siden: