Ankeutvalget opphevet fengslingskjennelse

Høyesterett

Ankeutvalget opphevet fengslingskjennelse

Lagmannsrettens fengslingskjennelse om rettshåndhevelsesarrest ble opphevet av ankeutvalget som følge av uholdbar begrunnelse.

Tina Ueland

Forfatter: Tina Ueland
Publisert: 25. juni 2018

Tingretten fengslet domfelte på gjentakelsesfare før rettskraftig dom, men lagmannsretten anså ikke vilkårene for dette oppfylt men fengslet i stedet på rettshåndhevelsesarrest, jf. straffeprosessloven § 172. Nå har Høyesteretts ankeutvalg opphevet lagmannsrettens avgjørelse ( HR-2018-01218-U). 

Ankeutvalgets avgjørelse ble truffet den 22. juni i år. Begrunnelsen for opphevelse var i samsvar med anken, at lagmansrettens domsgrunner ikke var tilstrekkelig konkretisert til å avgjøre at vilkåret å "støte den allmenne rettsfølelsen" var oppfylt. Utvalget skriver:

Til dette bemerker utvalget at lagmannsretten ikke har konkretisert hvordan handlingene er egnet til å støte den allmenne rettsfølelsen. Lagmannsretten har heller ikke vurdert betydningen av at det har gått noe tid siden de straffbare handlingene som siktede er funnet skyldig i ved tingrettens kjennelse i medhold av straffeprosessloven § 288. En henvisning til handlingenes grovhet er ikke tilstrekkelig til å begrunne fengsling etter straffeprosessloven § 172. Etter utvalgets syn viser ikke begrunnelsen at lagmannsretten har foretatt den sammensatte og konkrete vurderingen som kreves. Kjennelsen må på denne bakgrunn bli å oppheve.

Advokat Olav Sylte bistod domfelte med anken for Høyesteretts ankeutvalg.

Del denne siden: