Barnevernsak ble avgjort av feil domstol

Bilde: Istock

Barnevernsak ble avgjort av feil domstol

Mindretallet mente at flertallets vurderinger var "anstaltmakeri". Ikke sedvanelig hverdagskost i rettssystemet i dag. All rettsbehandling må nå gjøres om igjen.

Olav Sylte

Forfatter: Olav Sylte
Publisert: 27. august 2018

Frostating lagmannsrett har i dag varslet at Søre Sunnmøre tingrett må oppheve en dom fra i fjor i en barnevernsak, og overføre saken til en domstol på sørlandet for ny behandling. Det fremgår også av den ferske avgjørelsen, at dommerne i lagmannsretten var sterkt uenige. Mindretallet omtalte blant annet flertallets vurderinger som "anstaltmakeri". 

Bakgrunnen er at barnevernsaken skulle ha vært avgjort av en domstol i foreldrenes rettskrets på sørlandet, og ikke i den rettskrets hvor barnevernet hadde kontor på Sunnmøre. Etter flertallets oppfatning innebar det en slik saksbehandlingsfeil hos tingretten, en feil som etter loven automatisk skulle medføre opphevelse av dommen (ugyldighet). Dvs. uavhengig av om feilen antas å ha hatt betydning for sakens realitetsavgjørelse. 

Dagens varsel ble gitt ved en rettslig kjennelse hvor den ene forelderens anke formelt sett ble sluppet inn til overprøving i lagmannsretten etter tvisteloven § 36-10 bokstav a (18-090035ASD-FROS). Avslutningsvis, etter at flertallet hadde uttrykt at dommen skulle oppheves uten nærmere diskusjoner og nettopp ved denne uttalelsen, ble det så varslet at selve opphevelsen faktisk først vil kunne finne sted etter at anken er sluppet inn til behandling. 

Flertallet uttalte:

"Det forhold at Søre Sunnmøre tingrett har tatt saken til behandling og avsagt dom i strid med bestemmelsen om tvungent verneting i tvisteloven § 36-2 annet ledd, er en vesentlig svakhet ved tingrettens avgjørelse og saksbehandling, jf. tvisteloven § 36-10 tredje ledd bokstav c.

Søre Sunnmøre tingrett har avsagt dom uten å være stedlig kompetent. Dette er en absolutt opphevelsesgrunn, jf. tvisteloven § 29-21 annet ledd bokstav a. Dersom lagmannsretten nekter fremme av anken, vil en dom avsagt av en domstol som ikke var stedlig kompetent, bli stående. Det er derfor nødvendig å samtykke til fremme av anken.

Lagmannsretten kan etter at anken er fremmet, ta stilling til om det er grunnlag for å oppheve Søre Sunnmøre tingretts dom under saksforberedelsen, jf. tvisteloven § 29-12 første ledd bokstav c".

Mindretallet bestående av den ene av de tre dommerne, uttalte på sin side bl.a.:

"Det er svært uheldig og bærer preg av anstaltmakeri dersom man skal begynne forfra i Kristiansand tingrett "

Ankende part som ble gitt medhold ble bistått av advokat Ole Andreas Thrana

Del denne siden: