Halverte salæret!

Gulating lagmannsrett

Halverte salæret!

Gulating lagmannsrett svingte øksa mot advokatens salær og kutta det med 160.000 kroner.

Publisert: 28. mai 2017

Advokaten fremla kostnadsoppgaver for tingretten og lagmannsretten med til sammen 326 tusen kroner. Gulating lagmannsrett har nå halvert det samlede salæret til ca. 160 tusen. Tilstrekkelig mener lagmannsretten.

Dommen ble avsagt 24. mai i år (LB-2016-108239).

Saken dreide seg om oppsigelse av en ansatt og advokaten som fikk salæret avkortet bistod den ansatte. Han tapte i tingretten men vant frem i lagmannsretten ved fraværsdom (arbeidsgiveren unnlot å møte opp til ankeforhandlingene). Saksomkostningskravet bare for tingretten utgjorde for advokaten over 180 tusen kroner mens motpartens advokat for tingretten bare krevde ca. 50 tusen kroner.

Lagmannsretten mente at advokatens salær både for tingretten og lagmannsretten i vesentlig grad overskred det som kan anses som nødvendige kostnader. Hovedforhandlingen i tingretten var begrenset til én dag og det ble avsagt fraværsdom uten ankeforhandlinger i lagmannsretten da arbeidsgiveren heller ikke var bistått av advokat. Faktum i saken var begrenset og saken reiste etter lagmannsrettens oppfatning ikke særskilt kompliserte rettslige problemstillinger.

Advokaten fikk redusert salæret med ca. 80 tusen kroner for hver av de to instansene.Del denne siden: