Sjokkerende dommerordning i barnevernssaker!

Bilde:Illustrasjonsbilde Advokatfirmaet Sylte

Sjokkerende dommerordning i barnevernssaker!

Fagkyndig medlem hadde en omfattende mengde saker som fagkyndig medlem både for nemnda og retten. Påstand om inhabilitet ble ikke tatt til følge av retten selv. Sak anket.

Publisert: 19. februar 2017


Denne uka bestemte en tingrett i Sør-Norge, at det er ok at tingretten består av fagkyndige medlemmer som nærmest samtidig er «ansatt» i fylkesnemnda, når nemndas vedtak om omsorgsovertakelse skal overprøves av retten. Sjokkerende for folk flest som stadig leser om barnevernssaker i media vil jeg tro, og som tror at domstolsordningen er svært habil og god.


Vedkommende fagkyndig medlem hadde en omfattende mengde saker som fagkyndig medlem både for nemnda og retten. Det dreide seg om betydelig virksomhet, med inntekter som antas å være over 100.000 kroner pr. år fra hver av stedene. Konkret hvor omfattende virksomheten var, ville ikke det fagkyndige medlemmet informere om på spørsmål fra privat parts prosessfullmektig som tilfeldigvis var meg selv.


Vedkommende fagkyndig medlem, hadde endatil gjort tjeneste som tilkalt fagkyndig medlem sammen med akkurat den samme nemndslederen, som hadde truffet vedtaket som nå skulle overprøves i retten. Dette ble ikke godtatt fra privat parts side, men retten fastholdt ved egen kjennelse at også dette var helt greit.


Det er forbud i domstolloven mot at dommere fra tingrett tilkalles som ekstraordinære dommere eller tilkalte dommere i lagmannsrett, i saker hvor lagmannsretten skal overprøve tingrettsdommer derfra. Dette fremgår av domstolloven 10. Begrunnelsen er at folk flest anser folk som jobber sammen i «arbeidsfellesskap» anses inhabile til å overprøve hverandres avgjørelser. Vi jurister kaller dette den objektive tillit til rettens sammensetning og dette forankres i EMK artikkel 6 nr. 1.


I en avgjørelse fra Høyesterett for noen år siden, hvor en dommer i tingretten hadde sluttet der og begynt som konstituert dommer i lagmannsretten og skulle overprøve en tidligere kollegas avgjørelse, uttalte Høyesterett:


På denne bakgrunn blir det et viktig hensyn at lovgiver gjennom bestemmelsen i domstolloven § 10 annet ledd siste punktum først og fremst har ?tatt sikte på å hindre at dommeravgjørelser overprøves av dommerkollegaer man har et løpende arbeidsfellesskap og daglig faglig og sosialt samkvem med?, jf. Rt. 2010 side 1601 avsnitt 31. Hensynet er tillagt tilsvarende vekt ved vurdering av fagkyndige meddommeres habilitet etter domstolloven § 108, jf. Rt. 1997 side 1318 og Rt. 2011 side 20.


Med dette opphevet Høyesterett lagmannsrettens avgjørelse på grunn av alvorlig saksbehandlingsfeil.

Det er vanskelig å forstå at dette skal være annerledes for barnevernssaker. Det at disse sakene er blant de mest alvorlige og mest inngripende sakene vårt rettssystem har, bør etter min vurdering ikke lempe på rettssikkerhetskravet. Snarere motsatt.

Det er fare for at en rekke avgjørelser om omsorgsovertakelse er truffet med fagkyndig medlem i tingrett, hvor vedkommende samtidig har hatt omfattende virksomhet fra lokal fylkesnemnd.

Avgjørelsen jeg har omtalt her ble truffet under en konkret sak, og vil bli anket videre til lagmannsretten som saksbehandlingsanke om vedtaket som var gjenstand for overprøving blir stående. Hvorvidt dette blir nødvendig, gjenstår å se.

Dersom det ikke skjer, anmodes domstolene straks å stanse ordningen som er etablert. De fagkyndige får nå straks skille lag. De som vil jobbe for nemnda, får holde seg der, og ikke samtidig påta seg oppdrag for tingrettene og overprøve kollegaenes avgjørelser. Jeg tror nemlig ikke at verken folk flest eller Høyesterett aksepterer det.


Del denne siden: