Faktasjekk av Bufdir om akuttvedtak

Illustrasjonsbilde

Faktasjekk av Bufdir om akuttvedtak

Det er ingen reell nedgang i antall akuttvedtak. Bufdir oppgir misvisende tall. Det riktige er at det er mer "frivillig tvang" uten rett til advokatbistand.

Olav Sylte

Forfatter: Olav Sylte
Publisert: 16. april 2018

Bufdir skriver på sin nettside at det de siste årene har vært en nedgang i antallet barn som akuttplasseres på grunn av omsorgssvikt i medhold av barnevernloven § 4-6. Vi har sjekket om det er sant, og kan herved meddele at dette svaret i beste fall er upresist.

Påstanden fra Bufdir er:

Nedgang i antall barn som akuttplasseres etter flere år med vekst

Den vanligste årsaken til at barn og unge akuttplasseres, er at de står i fare for å bli vesentlig skadelidende ved å forbli i hjemmet, for eksempel på grunn av mishandling, alvorlig vanskjøtsel eller at barnet risikerer skade fra andre utenforstående. I 2016 ble 1 370 barn akuttplassert på dette grunnlaget. Etter flere år med økning, var dette en nedgang på 12 % fra året før.

Det riktige bildet er imidlertid at det motsatt har vært en nesten tilsvarende økning av antallet akuttvedtak etter bestemmelsens første ledd. Bestemmelsen lyder slik:

"Dersom et barn er uten omsorg fordi foreldrene er syke eller barnet er uten omsorg av andre grunner, skal barneverntjenesten sette i verk de hjelpetiltak som umiddelbart er nødvendige. Slike tiltak kan ikke opprettholdes mot foreldrenes vilje".

Den reelle forskjellen mellom første og andre ledd i bestemmelsen (den Bufdir bare viser til), er at foreldrene ved anvendelse av første ledd, ikke tør eller ikke vil klage på vedtaket og at de heller ikke har rett til gratis advokatbistand. I dagligtale kaller vi dette "frivillig tvang", og erfaringen vår er at dette ofte gjelder foreldre som tror at de vil få barna snart tilbake igjen ved å samarbeide med barnevernet og lage klagesak.

Antallet frivillige akuttplasseringer av barn i medhold av barnevernloven § 4-6, første ledd, var i 2017 høyere enn det har vært noen gang før. Utviklingen har vært slik:

(Kilde: Bufetat)

Som det fremgår var det 100 flere akuttvedtak etter denne bestemmelsen i 2016, enn det var året før, i 2015. I 2017 økte det så med ytterligere 67, og utgjorde hele 651 plasseringer gjennom fjoråret som holdes utenfor Bufdirs statistikk.

Konklusjonen er derfor at det omtrent er samme høye antall akuttplasseringer fortsatt, men at det i realiteten bare er færre som får advokatbistand.

Del denne siden: