Konstatert ulovlig barnevernledelse

Konstatert ulovlig barnevernledelse

Jeg påstod for noen uker siden at bare offentlige ansatte kan utføre tjeneste som barnevernleder. I dag kunngjør departementet den samme juridiske oppfatningen. Kommuner som har benyttet private, antas nå å måtte oppheve egne tvangsvedtak.

Publisert: 24. oktober 2017

Jeg uttalte meg skråsikkert for noen uker siden at barneverntjester som leier inn private til å forestå oppgaven som barnevernleder begår lovbrudd, og kritiserte Bufdir for å ikke gjøre det samme som meg. Barne- og likestillingsdepartementet sier i en uttalelse publisert i dag, at også de tør å lese lovtekst og uttale seg om den.

Departementet skriver:

Alle kommuner skal ha en administrasjon med en leder som har ansvaret for kommunens oppgaver etter barnevernloven, jf. barnevernloven § 2-1fjerde ledd. Med mindre kommunen har lagt oppgaver til et folkevalgt organ, er barnevernadministrasjonens leder øverste myndighet i barnevernfaglige spørsmål. Lederen kan ikke instrueres eller overprøves av kommunens ledelse i barnevernfaglige spørsmål, men er administrativt underlagt kommuneledelsen. Barnevernadministrasjonen har ansvar for å utføre kommunens løpende arbeid etter loven, herunder gi råd og veiledning, treffe vedtak og fremme saker for fylkesnemnda. I tillegg er kompetansen til å treffe midlertidige akuttvedtak og til å kreve politibistand lagt til barneverntjenestens leder. Dette innebærer at barneverntjenestens leder er ansvarlig for en rekke oppgaver som innebærer utøvelse av offentlig myndighet. Stillingen som barnevernleder (også fungerende leder) kan derfor ikke delegeres/tildeles en privat aktør. Barnevernlederen må være ansatt i kommunen.

Det legges til grunn at kommuner som har benyttet ulovlige barnevernledere nå må oppheve sine egne vedtak.

Du finner hele uttalelsen her.


Del denne siden: